СУСТАВ НАГРАЂИВАЊА И НАКНАЂИВАЊА ТРОШКОВА ПОСТУПКА КАО ПРЕПРЕКА РЕФОРМИ ПРАВИЛА О УТВРЂИВАЊУ И ПРИСИЛНОЈ НАПЛАТИ НЕСПОРНИХ ТРАЖБИНА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 907-934

АУТОР(И): Звонимир Јелинић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.907J

САЖЕТАК:

Сустав одређивања оврхе на темељу вјеродостојне исправе у којем судјелују јавни биљежници, у великом броју случајева одвјетници те Финанцијска агенција, иначе бивши Завод за платни промет, а у нарави трговачко друштво у власништву државе већ је дуго времена предмет расправа у хрватској јавности. Тема овршних поступака те његових трошковних аспеката редовито се евоцира ради задовољења дневнополитичких потреба, она се редовито доводи у везу с рјешавањем проблема блокираних грађана, овршни поступци се стављају у контекст с њиховим исељавањем и другим негативним друштвеним појавама. Нажалост, расправе се ријетко воде сучељавањем аргумената иако је, захваљујући ангажману особа са загребачке Катедре за грађанско-процесно право доступно неколико радова у којима се јасно детектирају мањкавости садашњег режима утврђивања и наплате неспорних тражбина, углавном из перспективе еуропског права и компаративноправних рјешења.

Аутор у раду заговара да је садашњи сустав награђивања и накнађивања трошкова актера овршног поступка на темељу вјеродостојне исправе до сада учинковито спречавао успоставу трошковно размјерног, функционалног и информацијском технологијом оплемењеног сустава утврђивања присилне наплате неспорних тражбина чија би рјешења била примарно у функцији промоције интереса правног сустава и правосуђа, посредно вјеровника и дужника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

оврха на темељу вјеродостојне исправе, јавни биљежници, овршни приједлог, награде и накнаде, трошкови поступка, процесно право.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Борчић, Ј., Јавни биљежници и поступак оврхе, Зборник Правног факултета у Загребу, 59:6/2009.
 • Братковић, М., Реорганизација оврхе на темељу вјеродостојне исправе у Словенији, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 36:2/2015.
 • Братковић, М., Зашто хрватски јавни биљежници нису суд. У поводу тумачења Уредбе бр. 805/2004 и Уредбе Bruxelles I bis у пресудама Зулфиркапашић и Пула Паркинг, Зборник Правног факултета у Загребу бр. 57:2/2017.
 • Горенц, В. et. al., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 2014.
 • Дика, М., Грађанско овршно право, I књ, Опће грађанско овршно право, Загреб, 2007
 • Зуглиа, С., Грађански парнични поступак ФНРЈ, Загреб, 1957.
 • Јакшић, А., Грађанско процесно право, девето издање, Београд, 2017.
 • Палачковић, Д., Парнично процесно право, Крагујевац, 2004.
 • Сeсa, Ђ., Контрец, Д., Катић, Д., Југ, Ј., Билић, В., Новела Закона о парничном поступку из 2013, Загреб, 2013.
 • Трива, С., Грађанско процесно право I, Загреб, 1965.
 • Трива, С., Дика, М., Грађанско парнично процесно право, VII измијењено и допуњено издање, Загреб, 2004.
 • Ude, L., Civilni pravdni postopek, Ljubljana, 1988.
 • Узелац, А., Јавнобиљежничка оврха и заштита потрошача: нови изазови еуропеизације грађанског поступка, Зборник Правног факултета у Загребу, 68:5-6/2018.
 • Узелац, А., Братковић, М., Цертифицирање неспорних тражбина у домаћем и поредбеном праву, Зборник Актуалности грађанског процесног права – национална и успоредноправна правнотеоријска и практична достигнућа“, Сплит, 2015.
 • Hodges, C., Vogenauer, S., Tulibacka, M. (eds.), The Costs and Funding of Civil Litigation, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2010.
 • Green Paper on a European order for payment procedure and on measures to simplify and speed up small claims litigation, Brussels, 20.12.2002., COM(2002) 746 final
 • CEPEJ: European judicial systems, Efficiency and quality of justice, CEPEJ STUDIES No. 26, 2018.
 • Законски текстови, еуропски прописи, домаћа и иноземна судска пракса.