ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 567-586

АУТОР(И): Ана Човић, Оливер Николић, Андријана Човић Илић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.567C

САЖЕТАК:

Потпуна и квалитетна заштита интелектуалне својине представља битан предуслов унапређења квалитета услуга на тржишту, чиме се обезбеђује правна сигурност за све учеснике на њему. Кроз праведну и слободну размену интелектуалним капиталом и правима интелектуалне својине, подстичу се научна открића и иновативност, који утичу на конкурентност субјеката на тржишту и повећање профита и продуктивности, уз истовремено смањење трошкова. Такође, крајњи корисници производа и услуга стичу могућност да уживају у унапређеном квалитету истих. У области заштите интелектуалне својине усвојен је значајан број конвенција и међународних споразума, као и закона на националном нивоу, што указује на значај правног нормирања ове области и ширење свести о позитивним ефектима заштите, као и штети која  настаје услед одсуства одговарајуће регулативе и њене примене у пракси. Квалитетно национално законодавство утиче на бржи промет ових права, пренос технологије и економски раст, чиме производи и услуге постају конкурентнији на домаћем и међународном тржишту. Данас можемо уочити стварање финансијског капитала на бази капитал знања и ширег интелектуалног капитала, чиме се интелектуални капитал појављује као доминатан у односу на финансијски. Уколико организација своју стратегију заснива на интелектуалном капиталу, постаје предодређена за континуирано учење које прате константне иновације, брига о купцима и усавршавање запослених. На дужи рок, све ово су неопходне претпоставке за њено будуће усавршавање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

интелектуална својина, интелектуални капитал, права интелектуалне својине, квалитет услуга, право и услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Anand Kumar, D, Balakrishnan, V, A Study on ISO 9001 Quality Management System Certifications – Reasons behind the Failure of ISO Certified Organizations, Global Journal of Management and Business Research, Volume 11, Issue 9, Global Journals Inc (USA).
 • Gürel, E., Tat, M., Swot Analysis: Theoretical Review, The Journal of International Social Research, Volume: 10 Issue: 51, 2017.
 • Correa, C, Legal Nature and Contractual Conditions in Know-how Transactions, https://digitalcommons. law.uga.edu/ cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.rs/& httpsredir=1&article=1958&context=gjicЧовић, Д., Појам интелектуалне својине, облици њене заштите и утицај на тотални квалитет менаџмента, Европско законодавство, бр. 43-44/2013.
 • Човић, Д., Човић, А., Управљање интелектуалном својином у условима формирања система менаџмента квалитетом, Европско законодавство, бр. 47-48/2014.
 • Човић, А., Човић, А., Човић, Д., Улога интелектуалне својине и креирање стандарда система квалитета, Европско законодавство, бр. 67/2019.
Правни извори
 • Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела („Сл. лист СФРЈ –
 • Међународни уговори“, бр. 4/1986; од 14.3.1986).
 • Закон о ауторским и сродним правима, (”Сл. Гласник РС” 104/2009, 99/2011, 119/2012).
 • Закон о жиговима („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 10/2013, 44/2018).
 • Закон о заштити интегрисаних кола („Службени гласник РС”, бр. 104/09 од 16. децембра 2009).
 • Закона о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 18/2010, 44/2018).
 • Закон о правној заштити индустријског дизајна („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 45/2015, 44/2018).
 • Закон о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/2017, 95/2018).
 • Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаца (”Службени гласник РС” бр. 101/2013).
 • Закон о спољнотрговинском пословању, ”Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2011, 89/2015).
 • Закон о уређењу судова (”Службени гласник РС” бр. 116/08, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 – одлука УС, 87/2018, 88/2018 – одлука УС)
 • ISO 9000 family – Quality management, International Organization for Standardization, https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
 • Kонвенција о Европском патенту, (”Сл. гласник РС-Међународни уговори” бр. 5/2010 и ”Сл.гласник РС” бр. 99/2011).
 • Koнвенција о заштити произвођача фонограма од неовлашћеног умножавања њихових фонограма од 1971. године („Сл. лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 13/2002; од 20.12.2002).
 • Meђународна конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма и установа за радио дифузију – Римска конвенција од 1961. године („Сл. лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 13/2002; од 20.12.2002.)
 • Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине, доступно на http://www.zis.gov.rs/upload/ documents/pdf_sr/pdf/trips.pdf
 • Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву од 1952. године („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 54/73 од 18.10.1973).
 • State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, No. 96 – 1327, 23. July 1998, https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1152542.html
 • WIPO Уговор о ауторском праву од 1996. године („Сл. лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 13/2002; од 20.12.2002)
 • WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима од 1996 године („Сл. лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 13/2002)