ФРОНТИНОВ ОСВРТ НА ПОЛОЖАЈ СТАРАТЕЉА РИМСКОГ ВОДОВОДА (CURATOR AQUARUM)

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 469-475

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.469V

САЖЕТАК:

Подстакнут Агрипиним достигнућима Август је после његове смрти (12. године п.н.е.) установио сталну службу водоснабдевања на чијем челу је био старатељ водовода (curator aquarum) којег на више места помиње Фронтин (старатељ водовода у доба Нерве, 97. – 98. године), у свом делу „О римском водоснабдевању” (De aquaeductu urbis Romae). Имајући у виду надлежности старатеља водовода, а нарочито овлашћење издавања дозвола за коришћење воде приватним лицима, њихове биографије, услове које су морали да испуне, друштвени статус и трајање мандата, у раду ће бити указано на стварни положај старатеља водовода у римском систему управљања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стари Рим, Фронтин, водовод, curator aquarum.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ashby, T., The Aqueducts of Ancient Rome, Clarendon Press, Oxford, 1935.
 • Aicher, P. J., Guide to the Aqueducts of Ancient Rome, Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., Wauconda Illinois, 1995.
 • Bruun, C., The Water Supply of Ancient Rome, А Study of Roman Imperial Administration, Societa Scientiarum Fennica, Helsinki, 1991.
 • Владетић, С., Qurator aquarum и особље водоводне службе у старом Риму,
 • Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
 • Gaj Svetonije Trankvil, Dvanaest Rimskih Careva, Tiberije 70, preveo, uvod i bilješke napisao S. Hosu, Naprijed, Rijeka, 1978.
 • Корнелије Тацит, Германија – Агрикола, Београд, 1969.
 • Корнелије Тацит, Анали, превела Љиљана Црепајац, Београд,2000.
 • Kornelije Tacit, Historije, priredio i preveo Josip Miklić, Latina et Graeca, Zagreb, 1987.
 • Peachin, M., Frontinus and the curae of the curator aquarum, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2004.
 • Pliny Natural History, with an English Translation in ten Volumes by Rackham, H., Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press – William Heinemann LTD, London, 1961.
 • Rodgers, R. H., Curatores Aquarum, Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 86 (1982), Department of the Classics, Harvard University.
 • Herschel, C., The Two Books of Water Supply of the City of Rome of Sextus Julius Frontinus, Longmans, Green, and CO., New York, London, Bombay and Calcutta, 1913.