Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 411-435

АУТОР(И): Гордана Станковић, Маријана Дукић Мијатовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.411S

САЖЕТАК:

Право на бесплатну правну помоћ, гарантовано Уставом, операционализовано је одредбама Закона о бесплатној правној помоћи (2018) којим су прeдвиђени титулари овог права и услови под којима се оно стиче, поступак за одобравање бесплатне правне помоћи и право на правни лек ако се она не одобри, врсте бесплатних правних услуга, пружаоци бесплатне праве помоћи и бесплатне правне подршке, надзор над њиховим радом, контрола пружања услуга и финансирање бесплатне правне помоћи. У раду се критички анализирају поједине законске одредбе којима је регулисан овај институт.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

бесплатна правна помоћ, правна подршка, корисници правних услуга, пружаоци правних услуга, поступак за одобравање бесплатне правне помоћи.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Кнежевић, С., „Сиромашко право“ у кривичном поступку, Међународни научни скуп „Заштита људских права и слобода у време економске кризе“, Тара, 2011.
 • Радојевић, М., Систем (бесплатне) правне помоћи у Републици Србији и примена међународних стандарда, Српска политичка мисао, бр. 4/18.
 • Станковић, Г., Спречавање дискриминације по основу имовног стања у парничном поступку, Зборник радова: Правни систем и заштита од дискриминације, прва свеска, Косовска Митровица, 2015.
 • Станковић, Г., Пружање бесплатних правних услуга у парничном поступку, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Станковић, Г., Грађанско процесно право, прва свеска, Парнично процесно право, Београд, 2013.
 • Станковић, Г., Објашњења и тумачење, Закон о парничном поступку, једанаесто издање, Београд, 2018.
 • Станковић, Г., Трговчевић Прокић, М., Коментар Закона о ванпарничном поступку, Београд, 2015.
 • Станковић, Г., Палачковић, Д., Трешњев, А., Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу, Београд, 2018.
 • Станковић, Г., Боранијашевић, В., Право извршења и право обезбеђења, Косовска Митровица, 2017.
 • Трговчевић Прокић, М., Станковић, Г., Ванпарнични и јавнобележнички поступак Републике Србије, Београд, 2018.
Правни извори
 • Устав        Републике         Србије,          „Службени          гласник“,          бр.         98/2006. Закон о бесплатној правној помоћи, „ Службени гласник РС“ бр. 87/18 од 13. новембра 2018.
 • Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 9/03, 5/05 и 7/05-исправка.
 • Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013 – 2018. године („Службени гласник РС„, бр. 57/2013).
 • Стратегије развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији (http://www.mpravde.gov.rs-cr/news/vesti/besplatna-pravna-pomoc-html)