УГОВОРИ О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА СА ПОСЕБНИМ ПОГЛЕДОМ НА УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 343-356

АУТОР(И): Мирослав Милосaвљевић, Јелена Mилoсaвљeвић, Огњен Бакмаз

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.343M

САЖЕТАК:

Постоји више уговора са којима се уређују туристичке услуге, које представљају све значајнију област привредне делатности. Туризам из године у годину доноси све већи приход националним економијама. Поред тога, све већи је број запослених у овој грани привреде.

Од свих уговора о туристичким услугама, посебно се издваја. уговор о ангажовању туристичких капацитета, тј. уговор о алотману, чији је основни циљ да се постигне сигурност и стабилност у пословању, као и да се дугорочно планира пословање у области туристичке делатности.

Наше законодавство је, Законом о облигационим односима из 1978. године, учинило пионирски корак у регулисању уговора, што је до тада било неуобичајено у упоредном праву.

Из наведених разлога, аутори су се определили да изуче уговор о ангажовању туристичких капацитета, тј. уговор о алотману.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор, туризам, запошљавање, ваучер, услуге

ЛИТЕРАТУРА:

 • Васиљевић, М., Трговинско право, Београд, 2006.
 • Вујисић, Д., Пословно право-трговинско право, Бања Лука, 2009. http://vssp.edu.rs/wp- content/uploads/2017/03/SkriptaPoslovno-pravo-Privredno-pravo.pdf (призето: 2.04.2019)
 • Вујисић, Д., Уговор о алотману, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Јанковец, И., Привредно право, Београд, 1999.
 • Јелинић, С., Индустрија услуга и правна регулатива с посебним освртом на услуге у туризму, Зборник: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Капор, В. и др., Уговори робног промета, Нови Сад, 2000.
 • Мићовић, А., Правни оквир заштите потрошача и тајм шеринг, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Мићовић, А., Терминолошко и појмовно одређење тајм шеринга и уговорних страна, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Милосављевић, М., Привредноуговорно право, Нови Сад, 2009.
 • Царић, С. и др., Привредно право, Нови Сад, 2016.
 • Капор, В. и др., Уговори робног промета, Нови Сад, 2000.
 • Рајчевић, М., Пословно право 1, Бања Лука, 2007.
Правни прописи
 • Закон о облигационим односима РС, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ 31/93.
 • Закон о туризму, „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – и др. закон, 93/2012 i 84/2015.
 • Закон о заштити пословне тајнем „Сл гласник РС“, бр. 22/2011.
 • Посебне узансе о угоститељству, „Сл. лист СФРЈ, бр. 69/83. Посебних узанси у туризму „Сл. гласник РС“, бр. 33/2001. Кодекс пословне етике, „Сл. гласник РС“, бр. 1/2006.