ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ НА ШТЕТУ ВЈЕРОВНИКА – ACTIO PAULIANA

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 997-1017

АУТОР(И): Бланка Качер

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.997K

САЖЕТАК:

У времену тржишног господарства је битно осигурати, с једне стране, слободно располагање имовином, а с друге стране и заштитити вјеровника да дужник до рока доспјећа не смањи имовину толико да вјеровник своју тражбину не може након протека рока доспјећа намирити. У сврху заштите вјеровника, постоји законска могућност побијања правних радњи дужника на штету вјеровника и тај институт је детаљно анализиран у раду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дужник, вјеровник, правна радња, штета за вјеровника, паулијанске тужбе

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци
 • Визнер, В., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 1978.
 • Горенц, В., Беланић, Л., Момчиновић, Х. et al., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 2014.
 • Качер, Х., Побијање правних радњи дужника (Actio Pauliana), Годишњак, 10/2003.
 • Качер, Х., Радоловић, А., Слакопер, З., Закон о обвезним односима с коментаром, Загреб, 2006.
 • Кларић, П., Ведриш, М., Грађанско право, Загреб, 2014.
 • Linna, T., Actio Pauliana – „Actio Europensis?“ Some Cross-Border Insolvency Issues, Journal of Private International Law, Volume 10, 2014.
 • Linna, T., Actio pauliana and res judicata in EU insolvency proceedings, Journal of Private International Law, Volume 11, Issue 3, 2015.
 • Момчиновић, Х., Побијање дужникових правних радњи према Закону о обвезним односима, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Загребу, посебни број: 56/2006.
 • Pretelli, I., Cross-Border Credit Protection Against Fraudulent Transfers of Assets: Actio Pauliana in the Conflict of Laws, Yearbook of Private International Law, Volume 13, 2011.
 • Скоруп, В., Побијање дужникових правних радњи, докторска дисертација, Правни факултет Свеучилишта у Ријеци, 2012.
 • Слакопер, З., Скоруп, В., О застари и преклузији код паулијанске тужбе, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, в. 33, бр. 1/2012.
 • Слакопер, З., Горенц, В., (уз сурадњу Маје Буковац Пувача), Обвезно право, Опћи дио, Склапање, промјена и престанак уговора, Загреб, 2009.
 • Ћесић, З., Горенц, В., Качер Х. et al., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 2005.
 • Црнић, И., Закон о обвезним односима с измјенама из 2018. и додатном судском праксом, Загреб, 2018.
 • Чизмић, Ј., Шаго, Д., Качер, Б., Основе земљишнокњижног права, Марибор, 2018.
Правни прописи
 • BGB
 • OGZ
 • Codice civile art. 2901.-2906. – dostupno na: https://lexscripta.it/codici/codice-civile.
 • Obligacijski zakonik – Uradni list Republike Slovenije бр. 83. од 25. листопада 2001., чл. 255.- 260.
 • Устав Републике Хрватске, НН 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14
 • Закон о обвезним односима, НН 35/05, 41/08, 125/11 – Закон о роковима испуњења новчаних обвеза (ступањем на снагу тога закона престаје важити чланак 174. Закон о обвезним односима НН 35/05, 41/08), 78/15, 29/18
 • Закон о парничном поступку, СЛ СФРЈ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, НН 35/91, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 (чл. 50. Закон о арбитражи),
 • 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 43/13 – Рјешење УСРХ, 89/14 – ОУСРХ
 • Закон о земљишним књигама, НН 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17
 • Овршни закон, НН 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17
 • Стечајни закон, НН 71/15, 104/17
 • Закон о насљеђивању, НН 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19
 • Закон о животном партнерству особа истог спола, НН 92/14.
Судска пракса
 • Одлука Врховног суда Републике Хрватске Рев 2322/92 од 29. студеног 1995.
 • Одлука Врховног суда Републике Хрватске Рев 1074/98 од 4. српња 2001.
 • Одлука Врховног суда Републике Хрватске Рев 37/07, од 7. вељаче 2007.
 • Одлука Врховног суда Републике Хрватске Рев-324/08 од 18. липња 2008.
 • Одлука Врховног суда Републике Хрватске Рев-783/98 од 15. свибња 2010.
 • Одлука Врховног суда Републике Хрватске Рев-594/10-2 од 23. студеног 2011
 • Одлука Врховног суда Републике Хрватске Рев-x-366/11 од 1. вељаче 2012.
 • Одлука Високог трговачког суда Пж-2878/03 од 15. студеног 2006.
 • Одлука Високог трговачког суда Пж-5924/05 од 7. студенога 2007.
 • Одлука Жупанијског суда у Копривници ГЖ-560/99 од 2. ожујка 2000.
 • Одлука Жупанијског суда у Осијеку Гж-3350/12 од 8. ожујка 2012.
 • Одлука Жупанијског суда у Бјеловару Гж-17/12 од 1. ожујка 2013.
Интернетски извори: