ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ КАО ПОСЕБНА УСЛУГА ОРГАНА УПРАВЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 735-746

АУТОР(И): Стефан Андоновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.735A

САЖЕТАК:

Предмет овог рада представља институт отворених података органа управе. Отварање података представља једну од најзначајнијих услуга модерне управе која омогућава приближавање управне делатности грађанима и повећање транспарентности и отворености рада органа управе. Отворени подаци представљају оне податке који се налазе у поседу органа управе, а који су на одговарајући начин објављени јавности и отворени за даљу употребу. Захваљујући отвореним подацима, грађани добијају прилику да се упознају са различитим информацијама од значаја за остваривање права и интереса, али  и побољшање живота у друштвеној заједници. Такође, отварање података доприноси и квалитетнијем пословном окружењу, будући да ови подаци представљају значајан ресурс у развоју производа и услуга. Аутор је анализирао основне елементе отворених података, као и положај и општу регулативу у вези са отвореним подацима у праву Републике Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавна управа, услуге, отворени подаци, Портал отворених података.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Давинић, М., Независна контролна тела у Републици Србији, Београд, 2018.
 • Диги, Л., Преображаји јавног права, Београд, 1929.
 • Јовановић, З., Дигиталне услуге државе са посебним освртом на доношење Закона о електронској управи у Републици Србији, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Јовановић, З., Глобални трендови у е-управи и њихов утицај на пружање јавних услуга,
 • Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
 • Лилић, С., Европско управно право- са освртом на управно право Србије у контексту европских интеграција, Београд, 2011.
 • Лилић, С., Управно право и управно процесно право, Београд, 2013.
 • Musa, А., Bebić, D., Đurman, P., Transparency and Openness in Local Governance: A Case of Croatian Cities, Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, vol. 15 No. 2/2015.
 • OECD, European Principles for Public Administration, SIGMA Paper No. 27/1999.
 • Оперативни систем ГНУ, Шта је слободни софтвер?, доступно на: https://www.gnu.org/ philosophy/free-sw.sr.html,
 • Open Definition, Дефиниција Отворених података 2.1, доступно на: http://opendefinition.org/od/2.1/sr/.
 • Портал отворених података, Шта су отворени подаци?, доступно на: https://data.gov.rs/ sr/discover,
 • United Nations Development Programme, 8 Governance Principles, Institutional Capacity and Quality, New York, 2011. Доступно на: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/ Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Towards%20Human%20Resilience/Towards_SustainingMDGProgress_Ch8.pdf.
 • Закон о електронској управи, „Сл. Гласник РС“, бр. 27/2018.
 • Лисабонски споразум којим се мењају одредбе Уговора о Европској унији и Споразума о установљавању Европске заједнице, 2007/C, 306/01) од 17.12.2007. године. Текст Лисабонског споразума доступан је на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=celex%3A12007L%2FTXT.
 • Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, „Сл. Гласник РС“, бр. 9/14, 42/14.
 • Уредба о начину рада Портала отворених података, „Сл. Гласник РС“, бр. 104/18.