ЖЕНА КОЈА ЖИВИ САМА КАО КОРИСНИЦА УСЛУГА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 651-665

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.651V

САЖЕТАК:

Једна од значајнијих новина домаћег Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи из 2017. године јесте проширење репродуктивне аутономије жене која живи сама као субјекта поступка медицински потпомогнутог оплођења. У том смислу, ново законодавство Србије о биомедицинској помоћи усваја решење према којој се наведеној жени у великој мери олакшава приступ медицинским услугама вештачке оплодње, како у смислу материјалних услова, тако и кроз једноставнији и ефикаснији правни поступак за остваривање права на коришћење наведених услуга. Штавише, домаћи законодавац суштински више не предвиђа како је право жене која живи сама на приступ услугама биомедицинске оплодње изузетак од случајева када се поменуто право признаје супружницима или ванбрачним партнерима. Овакво решење има значајне породичноправне последице, будући да се одустаје од давања првенства моделу двородитељске породице која се дуги низ година сматрала најпожељнијим социолошким оквиром за одрастање детета. Истовремено, нови Закон о биомедицинској оплодњи у домену права жене која живи сама на приступ услугама медицински потпомогнутог оплођења одступа и од принципа медицинске оправданости, чиме јој се даје и шира репродуктивна аутономија у односу на субјекте поступка који живе у браку или ванбрачној заједници.

У раду се разматра у којој мери овакав концепт репродуктивне аутономије жене која живи сама у области приступа услугама медицински потпомогнутог оплођења може нарушити осетљиву равнотежу између интереса осталих субјеката поступка биомедицинског оплођења, укључујући и „најбољи интерес будућег детета“.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

жена која живи сама, биомедицински потпомогнута оплодња, привидни изузетак, медицинска оправданост, „интерес будућег детета“, дискриминација

ЛИТЕРАТУРА:

 • Brazier, M., Regulating the Reproduction Business?, Medical Law Review, бр. 2/1999.
 • Влашковић, В., Породичноправни аспекти биомедицинске услуге даривања полних ћелија и ембриона, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. V, Крагујевац, 2014.
 • Водинелић, В., Модерни оквир права на живот, Правни живот, бр. 9/1995.
 • Gibson, A., The Impact of the Child Welfare Principle on Access to Assisted Reproductive Technology, PhD thesis, University of Glasgow, 2015.
 • Драшкић, М., Коментар Породичног закона, Службени гласник, 2016.
 • Живојиновић, Д., Принцип једнакости и права на асистирану прокреацију, Становништво, бр. 1/2012.
 • Zervogianni, E., The changing concept of ¢family’ and challenges for family law in Greece, European Family Law: The Changing Concept of ¢Family’ and Challenges for Domestic Family Law (ed. Scherpe, J.), Vol. II, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK – Northampton MA, USA, 2016.
 • Јањић – Комар, М., Породична права као људска права, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1- 4/2001.
 • Ковачек – Станић, Г., Породичноправни аспекти биомедицински потпомогнутог оплођења у праву Србије и европским правима, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2010.
 • Coester – Waltjen, D., The impact of the European Convention on Human Rights on European family law, European Family Law: The Impact of Institutions and Organisations on European Family Law (ed. Scherpe, J.), Vol. I, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK – Northampton MA, USA, 2016.
 • Lamarca Marquès, M., The changing concept of ¢family’ and challenges for family law in Spain and Catalonia, European Family Law: The Changing Concept of ¢Family’ and Challenges for Domestic Family Law (ed. Scherpe, J.), Vol. II, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK – Northampton MA, USA, 2016.
 • Поњавић. З., Породично право, од институције до аутономије личности, Правни живот, бр. 10/2015.
 • Robertson, J., Is there a right to gestate?, Journal of Law and Biosciences, бр. 3/2017.
 • Самарџић, С., Права детета у области медицински асистиране репродукције,
 • докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 2018.
 • Singer, A., The relevance of cohabitation for parental rights, Nordic Cohabitation Law (eds. Asland, J., et al.), Intersentia, 2015, Cambridge – Antwerp – Portland, 2015;
 • Francoz Terminal, L., The changing concept of ¢family’ and challenges for family law in France, European Family Law: The Changing Concept of ¢Family’ and Challenges for Domestic Family Law (ed. Scherpe, J.), Vol. II, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK – Northampton MA, USA, 2016.
 • Hatzis A., ²Just the oven²: A law & economics approach to the gestational surrogacy contracts, Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe (ed. Boele – Woelki, K.), Intesentia, Antwerp – Oxford – New York, 2003.
 • Herring, J., Medical Law and Ethics, Oxford University Press, Oxford, 2008.
 • Herring, J., Family Law, Pearson Education Limited, Harlow, UK, 2017.
 • Цвејић – Јанчић, О., Актуелни изазови биомедицински потпомогнуте оплодње, Правни живот, бр. 10/2010.