DOI: 10.46793/XIVMajsko

Download full text in PDF  

Звонимир Јелинић, Срећко Јелинић, ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У СУВРЕМЕНОМ ЖИВОТУ

10.46793/XIVMajsko.003J

3-16

Миодраг Мићовић, УСЛУГЕ И УГОВОР О ПРОДАЈИ

10.46793/XIVMajsko.017M

17-30

Снежана Миладиновић, УСЛУЖНА ПРАВИЛА У ЦРНОГОРСКОМ ПРАВУ (НЕКАД И САД)

10.46793/XIVMajsko.031M

31-49

Тони Дескоски, Вангел Доковски, ОСНОВИ АУТОНОМИЈЕ ВОЉЕ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ТРГОВАЧКИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

10.46793/XIVMajsko.051D

51-64

Александра Поповски, УЛОГА НАЧЕЛА РАЗМЈЕРНОСТИ У ОГРАНИЧАВАЊУ ТЕМЕЉНИХ ГОСПОДАРСКИХ СЛОБОДА УНУТАРЊЕГ ТРЖИШТА ЕУРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XIVMajsko.065P

65-98

Phil Cameron, SPACE TRAVEL LAW AND THE RIGHT TO STARLIGHT

10.46793/XIVMajsko.101C

101-124

Драган Вујисић, УГОВОР О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

10.46793/XIVMajsko.127V

127-136

Емилија Станковић, УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У РИМСКОМ ЦАРСТВУ

10.46793/XIVMajsko.137S

137-144

Слободан Симовић, Михајло Манић, УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У СРБИЈИ – ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ

10.46793/XIVMajsko.145S

145-166

Маријана Дукић Мијатовић, Вера Зеленовић, УГОВОР О ФОРФЕТИНГУ У ПОСЛОВНОЈ ПРАКСИ

10.46793/XIVMajsko.169DM

169-180

Ана Опачић, ПРОБЛЕМ CHF КЛАУЗУЛЕ – ОСНОВ ЗА РАСКИД ИЛИ НИШТАВОСТ 

10.46793/XIVMajsko.181O

181-197

Иван Тот, ПРЕСТАНАК ТИЈЕКА КАМАТА КАДА ИЗНОС КАМАТА ДОСТИГНЕ ГЛАВНИЦУ: ЗАБРАНА ULTRA ALTERUM TANTUM У СВЈЕТЛУ СУДСКЕ ПРАКСЕ ЕУРОПСКОГ СУДА

10.46793/XIVMajsko.199T

199-227

Ана Тимчић, СЛОБОДА УГОВАРАЊА И НАКНАДА ЗА УСЛУГУ ОБРАДЕ КРЕДИТА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

10.46793/XIVMajsko.229T

229-238

Катарина Иванчевић, ИСПРАВЕ О ОСИГУРАЊУ

10.46793/XIVMajsko.241I

241-263

Зоран Миладиновић, РИЗИК КАО ЕЛЕМЕНТ ОСИГУРАЊА

10.46793/XIVMajsko.265M

265-283

Зоран Илкић, ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

10.46793/XIVMajsko.285I

285-300

Данијела Глушац, СПЕЦИФИЧНОСТИ ОДРЕЂИВАЊА КОРИСНИКА КОД УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА

10.46793/XIVMajsko.301G

301-318

Андреј Мићовић, ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ПУТОВАЊА

10.46793/XIVMajsko.321M

321-333

Ненад Ђурђевић, ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ИЗМЕЂУ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ  РГАНИЗАЦИЈА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2016.

10.46793/XIVMajsko.337DJ

337-376

Зоран Вуковић, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СПОРТСКОГ АГЕНТА У ПРЕГОВОРИМА

10.46793/XIVMajsko.377V

377-385

Милена Петровић, ПРЕКОГРАНИЧНИ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА: СТАЊЕ И ИЗАЗОВИ

10.46793/XIVMajsko.389P

389-406

Вeлисaв Maркoвић, НЕЗАКОНИТО ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

10.46793/XIVMajsko.407M

407-415

Срђан Владетић, КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА И СВРХЕ ЗА КОЈЕ СЕ КОРИСТИЛА ВОДА ИЗ РИМСКИХ АКВАДУКАТА

10.46793/XIVMajsko.417V

417-422

Мирослав Милосaвљевић, Јелена Mилoсaвљeвић, ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – НОВА УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIVMajsko.423M

423-437

Дејан Пилиповић, КАРАКТЕРИСТИКЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

10.46793/XIVMajsko.439P

439-460

Божин Влашковић, Милица Шутова, УПОТРЕБА ИНДИВИДУАЛНИХ И КОЛЕКТИВНИХ ЖИГОВА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПРЕМА УРЕДБИ БР. 207/2009

10.46793/XIVMajsko.463V

463-475

Његослав Јовић, ПРАВНИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ФРАНШИЗИНГУ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОМЕТ ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ

10.46793/XIVMajsko.477J

477-489

Драган Батавељић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА

10.46793/XIVMajsko.491B

491-509

Драгана Ћорић, О ПОТРЕБИ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПИСАЊА ЗАКОНА

10.46793/XIVMajsko.511C

511-519

Стефан Алексин, БИХЕЈВИОРАЛНО ИНТЕРВЈУИСАЊЕ КАО УСЛУГА

10.46793/XIVMajsko.521A

521-532

Ратомир Антоновић, ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ КАО УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ

10.46793/XIVMajsko.533A

533-545

Зоран Павловић, Милан Дакић, ИНСТИТУТИ И МЕХАНИЗМИ СТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОСТУПНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIVMajsko.549P

549-579

Радоје Брковић, ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА И РЕГУЛАТИВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIVMajsko.581B

581-592

Нина Планојевић, КАТЕГОРИЈЕ ПУНОЛЕТНИХ ЛИЦА КОЈА НИСУ У СТАЊУ ДА ПРИСТАНУ НА КЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА У КОЈИМА УЧЕСТВУЈУ

10.46793/XIVMajsko.593P

593-605

Драгица Живојиновић, ИНФОРМИСАНИ ПРИСТАНАК НА УЧЕШЋЕ У МЕДИЦИНСКОМ ИСТРАЖИВАЊУ: ОСТВАРЕЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ НОРМАТИВНИХ ЗАХТЕВА У ПРАКСИ И ПУТ КА ЊЕГОВОМ УНАПРЕЂЕЊУ

10.46793/XIVMajsko.607Z

607-626

Бланка Качер, МЕДИЦИНСКО ОДШТЕТНИ АСПЕКТ ОПЋЕ УРЕДБЕ ЕУРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ВИЈЕЋА (GDPR)

10.46793/XIVMajsko.627K

627-637

Вељко Влашковић, УСЛУГЕ ПРЕДУЗИМАЊА ВЕЋИХ МЕДИЦИНСКИХ ЗАХВАТА НАД ДЕТЕТОМ СА АСПЕКТА ВРШЕЊА РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

10.46793/XIVMajsko.639V

639-649

Тамара Ђурђић, ПРАВО НА ЗАШТИТУ ГЕНЕТСКЕ ПРИВАТНОСТИ

10.46793/XIVMajsko.651DJ

651-663

Жељко Никач, Вaнда Божић, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА РАД ПОЛИЦИЈЕ КАО УСЛУЖНОГ СЕРВИСА ГРАЂАНА

10.46793/XIVMajsko.667N

667-679

Зоран Јовановић, ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ ДРЖАВЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIVMajsko.681J

681-695

Дијана Савић Божић, ЈАВНО – ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

10.46793/XIVMajsko.697SB

697-711

Свето Пурић, ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАЊЕ

10.46793/XIVMajsko.715P

715-726

Срђан Ђорђевић, ПРИМЕР ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПОРОДИЉА У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

10.46793/XIVMajsko.727DJ

727-736

Милан Палевић, РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СРБИЈЕ

10.46793/XIVMajsko.737P

737-743

Дејан Матић, ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И АУТОНОМИЈА УНИВЕРЗИТЕТА

10.46793/XIVMajsko.745M

745-752

Маја Буковац Пувача, НОВА ЕУ ОПЋА УРЕДБА О ЗАШТИТИ ОСОБНИХ ПОДАТАКА –ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗБОГ ЊЕНОГ КРШЕЊА

10.46793/XIVMajsko.755BP

755-777

Бојан Урдаревић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ МИРЕЊА У РЕШАВАЊУ КОЛЕКТИВНИХ РАДНИХ СПОРОВА

10.46793/XIVMajsko.779U

779-792

Жаклина Спалевић, ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У САЈБЕР ПРОСТОРУ

10.46793/XIVMajsko.793S

793-802

Борко Михајловић, НЕПОШТЕНА ПОСЛОВНА ПРАКСА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

10.46793/XIVMajsko.803M

803-816

Хрвоје Качер, Бланка Качер, РАЗЛОЗИ PRO ET CONTRA ДОНОШЕЊА ХРВАТСКОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА

10.46793/XIVMajsko.819K

819-833

Жељко Бартуловић, Дејан Бодул, ПОЛОЖАЈ РАЗЛУЧНИХ ВЈЕРОВНИКА У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА ПОТРОШАЧА

10.46793/XIVMajsko.835B

835-853

Предраг Стојановић, ПЕРСПЕКТИВЕ ЕКОЛОШКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАО ЕКОНОМСКОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIVMajsko.855S

855-869

Стефан Шокињов, ТАЈНА У ПРИВРЕДИ

10.46793/XIVMajsko.871S

871-901

Јасмина Лабудовић Станковић, ИСКУСТВА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ У ПОГЛЕДУ ЕФЕКАТА ПРЕЛИВАЊА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

10.46793/XIVMajsko.903LS

903-918

Владимир Козар, Немања Алексић, ЗАБРАНА ИЗВРШЕЊА И НАМИРЕЊА КАО ПРОЦЕСНОПРАВНA ПОСЛЕДИЦА ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

10.46793/XIVMajsko.919K

919-942

Игор Камбовски, ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ И ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ОД СТРАНЕ ТРГОВАЦА КОД ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ

10.46793/XIVMajsko.943K

943-950

Габријела Михелчић, ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ КАО КОРЕКТИВ У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ НЕКРЕТНИНЕ ОВРШЕНИКА

10.46793/XIVMajsko.951M

951-970

Јакоб Накић, ПОСТОЈИ ЛИ СИГУРАН ПРАВНИ ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

10.46793/XIVMajsko.971N

971-998

Зоран Васиљевић, Драгана Васиљевић, БАНКАРСКА ТАЈНА – ГРАНИЦЕ ЗАШТИТЕ

10.46793/XIVMajsko.999V

999-1016

Јелена Вучковић, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО ФАКТОР КВАЛИТЕТА УСЛУГА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

10.46793/XIVMajsko.1017V

1017-1036

Драгана Петровић, ЛЕГАЛИЗОВАЊЕ ПРОСТИТУЦИЈЕ – ПРОУЧАВАЊЕ СТАЊА КАО ПРЕТПОСТАВКА ДЕЛОВАЊА

10.46793/XIVMajsko.1037P

1037-1055

Иван Д. Милић, ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП

10.46793/XIVMajsko.1057M

1057-1067

Миливоје Лапчевић, КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

10.46793/XIVMajsko.1069L

1069-1081

Јована Брашић Стојановић, СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У СЕКТОРУ УСЛУГA

10.46793/XIVMajsko.1083BS

1083-1098

Јелена Јанковић, РАДНОПРАВНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПУТУ СПРЕЧАВАЊА ДЕХУМАНИЗАЦИЈЕ РАДА

10.46793/XIVMajsko.1099J

1099-1112

Минела Куртовић, КРИВИЧНА И ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

10.46793/XIVMajsko.1113K

1113-1120