ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У САЈБЕР ПРОСТОРУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 793-802

АУТОР(И): Жаклина Спалевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.793S

САЖЕТАК:

Развој информационо комуникационих технологија и интернета као и свакодневни пораст броја корисника довели су и доводе до великих промена у животу и раду људи. Доступност информација од јавног значаја као и дела заштићених правом интелектуалне својине све је већа у сајбер простору. Предности које доноси доступност различитих садржаја веома често бивају злоупотребљене што доводи до различитих видова злоупотребе дела заштићених ауторским или сродним правом. Из тог разлога стално се развијају механизми заштите дела интелектуалне својине присутних у сајбер простору. Циљ овог рада је анализа тренутног стања примене механизама заштите интелектуалне својине као и услуга које се пружају корисницима и ауторима ових дела у оквирима сајбер простора са посебним освртом на стање у Републици Србији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

ауторско и сродно право, интелектуална својина, јавно власништво, лиценце креативне заједнице, copyright.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Ауторско и сродна права, Привредна комора Србије, доступно на: http://www.kombeg.org.rs/ aktivnosti/ c_privprav/Detaljnije.aspx?veza=13054, датум прегледа 05.12.2017.
  • Дилигенски, А., Прља, Д., Заштита ауторских права у дигиталном свету, Страни правни живот, вол. 62, бр. 1/2017.
  • Laurent, A. M., Understanding Open Source and Free Software Licensing, O’Reilly Media, Inc, 2004. Доступно на: https://www.safaribooksonline.com/library/view/understanding-open-source/0596005814/, датум приступа: 09.12.2017.
  • Liang, L., Guide to Open Content Licenses, Piet Zwart Institute e for postgraduate studies and research Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam, 2005, Доступно на: http://www.theartgalleryofknoxville.com/ocl_v1.2.pdf, датум прегледа: 09.12.2017.
  • Миладиновић, З., Ауторска накнада као елеменат ауторског уговора, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
  • Поповић, Д., Критички осврт на сродноправну заштиту издавача: заштита привредног или културног подухвата, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 1/2015.
  • Поповић, Д., Јовановић, М., Право Интернета, Београд, 2017.
  • Прља, Д., Рељановић, М., Ивановић, З., Интернет право, Београд, 2012.
  • Закон о ауторским и сродним правима, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 И 29/2016 – одлука УС.