ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ИЗМЕЂУ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ  РГАНИЗАЦИЈА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2016.

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 337-376

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.337DJ

САЖЕТАК:

Закон о спорту Републике Србије из 2016. године дефинише спорт као делатност од посебног значаја за Републику Србију. Како нема спорта без спортиста, за ефикасно функционисање спортског система, заснованог на основним вредностима спорта и спортском духу, од суштинске је важност адекватно регулисање односа између спортиста и њихових спортских организација (клубова). Нови Закон о спорту је заменио претходни из 2011. године и у значајној мери је другачије регулисао односе спортиста и спортских организација у односу на тај закон. Сви спортисти се деле на спортисте аматере и професионалне спортисте. Спортиста аматер не мора да буде у уговорном односу са својим клубом, али могуће је закључити два уговора: уговор о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање и уговор о бављењу спортом. За статус спортисте аматера није битно да ли спортиста добија накнаду или не за бављење спортом, с тим да се бављење спортским активностима у складу са уговором о бављењу спортом сматра радом ван радног односа, у складу са законом. Уколико се спортиста бави спортским активностима у виду јединог или основног занимања он има статус професионалног спортисте, а однос између њега и спортског клуба регулише се уговором о раду. Аутор у раду анализира одредбе Закона о спорту о уговорима које спортисти закључују са својим клубовима. У раду се указује на одређене проблеме који постоје у пракси.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

спорт, спортиста, Закон о спорту, уговори, спортски клубови.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Boerner, L., Berufssportler als Arbeitnehmer, Darmstadt, 1969.
 • Влашковић, В., Начело најбољег интереса детета у породичном праву, докторска дисертација, Правни факултет у Крагујевцу, 2014.
 • Gardiner, S. i dr., Sports Law, Second Edition, London, 2001.
 • Ђурђевић Н., Мићовић М., Вуковић З., Уговори у спорту, Крагујевац, 2015.
 • Живковић, Б., Међусобни однос закона, колективног уговора и уговора о раду, Социјална права и европске интеграције, Зборник радова удружења за радно право и социјално осигурање Србије, Златибор, 2011.
 • Ивошевић, З., Ивошевић, М., Коментар Закона о раду, Београд, 2006.
 • Moritz, K., Zulässigkeit langfristiger Arbeitsverträge im Berufsfußball, Magisterarbeit, Universitaet Hamburg, 2005.
 • Reschke, Е., Zur Entwicklung des Amateur-status – Amateursportler als Vertragssportler?, у: Sport als Arbeit, Herausgegeben von Eike Reschke, Heidelberg, 1985.
 • Heubeck, T., Scheuer, J., Incentive Contracts in Team Sports – Theory and Practicehttp://eale2002.phs.uoa.gr/papers/Heubeck%20&%20Scheuer.pdf.
 • Chapellet, J. L., Autonomy of sport in Europe, Council of Europe Publishing, 2010.
 • Sutter, Т., Rechtsfragen des organisierten Sports unter besonderer Beruecksichtigung des Einzelarbeitsvertrages, Bern, 1984.
 • Schuechter, Ф., Haftung fuer gefaerliche Taetigkeit und Haftung ohne Verschulden (Das italienische Recht als Vorbild fuer das schweizerisches?), Bern, 1990.
 • Westermann, H. P., Der Sportler als Arbeitnehmer besondere Art – Zur Durchdringung von arbeitsrechtlichen Regelungen durch vereins – und verbandsautonome Bestimungen, у: Sport als Arbeit, herausgegeben von Eike Reschke, Heidelberg, 1985.
Електронски извори
Правни извори
 • Закон о спорту, Сл. гласник РС, бр. 24/2011.
 • Закон о спорту, Сл. гласник РС, бр. 10/2016.
 • Закона о раду, Службени гласник РС“ бр. 24 од 15. марта 2005, 61 од 18. јула 2005, 54 од 17. јула 2009, 32 од 8. априла 2013, 75 од 21. јула 2014, 13 од 24. фебруара 2017 – УС, 113 од 17. децембра 2017.
 • Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа, Сл. гласник РС, бр. 93/2014 и 22/2015.
 • Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15.
 • Уредби о Класификацији делатности, Сл. гласник РС, бр. 54/2010.
 • Правилник о ближим условима за обављање спорских активности и спортских делатности,  Службени гласник РС“, број 42 од 4. маја 2017.
 • Правилник о  спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта, Сл. гласник РС, бр. 51/16, 95/16 и 59/17.
 • Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији, Сл. гласник РС, бр. 95/2016.
 • Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима, Сл. гласник РС, бр. 15/2012.
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих, Службени гласник РС, број 102 од 20. децембра 2016.
 • Јавнобележнички пословник, Сл. гласник РС, бр. 62/2016 и 66/2017.