КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1069-1081

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.1069L

САЖЕТАК:

У овом раду биће указано на растући значај који теорија и пракса јавног буџетирања приписује једноm од најпопуларнијих opeративних оквира рационализације савремених буџетских система – програмском буџетирању. У теоријском делу, рад ће бити фокусиран на потребу садржинског детерминисања концепта програмског буџетирања, што не представља лак задатак у одсуству унификованих приступа имплементацији овог буџетско-техничког решења. Такође, биће указано на  основне елементе помака које је систем програмског буџетирања понудио у односу на, још увек суверено владајући, концепт инкременталистичког традиционалног буџетирања. Искуства САД-а (на нивоу Секретаријата за одбрану и федералном нивоу) у примени PPBS-a, биће илустрована као тачка иницијације овог иновативног механизма буџетског планирања у јавном сектору.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

програмско буџетирање, јавне услуге, ефикасност, ефективност, буџетирање. 

ЛИТЕРАТУРА:

  • Black, G., Externalities and structures in PPB, Public Administration Review, Vol. 31, Issue 6.
  • Greenhouse, S.M., The Planning Programming Budgeting System: Rationale, Language, and Idea -Relationships, Public Administration Review, Vol. 26, Issue 4.
  • Lee, R. D., The Use of Program Analysis in State Budgeting: Changes between 1990 and 1995, Public Budgeting & Finanace, Vol. 17 Issue 2.
  • Mosher, F.C., Limitations and Problems of PPBS in the States, Public Administration Review, Vol. 29, No. 2.
  • Novick, D., Program Budgeting: Program Analysis and the Federal Budget, Harvard University Press, Cambridge 1967.
  • Schick, A., A Contemporary Approach to Public Expenditure Management, World bank Institute, Washington D.C., 1998.
  • Schick, A., The Road to PBB: The Stages of Budget Reform, Public Administration Review, Vol. 26 Issue 4.
  • Schiling, T., PPBS and Forign Affairs, The Public Interest, Spring 1968.
  • West, W. F., Program Budgeting and the Performance Movement: the Elusive Quest for Efficiency in Government, Gorgetown University Press,Washington D.C. 2011.
  • Закон о буџетском систему, („Сл. гласник РС“, бр. 9/02, 87/02, 61/05 – др. закон, 66/05, 101/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 85/06 и 86/2006 – испр.)