Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 17-30

АУТОР(И): Миодраг Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.017M

САЖЕТАК:

Постоје две ситуације када се услуге, односно поједина питања која се постављају у вези услуга регулишу применом правила о продаји. Прва се односи на тзв. мешовите уговоре, који имају за предмет и робе и услуге, с тим што се може радити о роби која тек треба да се произведе или која постоји у моменту закључења уговора. У зависности од тога, на одређене услуге, ако су задовољени потребни услови, биће примењена правила о продаји. Друга се односи на ситуацију када законодавац прописује да ће се правилима која се примењују на промет роба регулисати и нека питања која се постављају у вези са пружањем услуга. С тим у вези усвојена су различита решења у појединим правним изворима, а у Закону о заштити потрошача дефинисано је да ће се на услуге применити правила о законској и комерцијалној гаранцији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

саобразност, услуге, роба, продаја, потрошач

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антонијевић, З., Привредно право, Београд, 1975.
 • Bourgoignie, Th., Јованић, Т., Листа предложених амандмана на Закон о заштити потрошача од 2010. године, http://www.zapotrosace.rs/CMS/download/ lista-amandmana-na-zakon-o-zastiti-potrosaca.pdf.
 • Васиљевић, М., Трговинско право, Београд, 2006.
 • Дескоски, Т., Доковски, В., Примена Бечке конвенцијено о уговорима о међународној продаји робе из 1980. године, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Мићовић, М., Право потрошача на сигурност, Зборник радова: Ново привредно законодавство, Крагујевац, 2005.
 • Мићовић, М., Од одговорности за материјалне недостатке до одговорности за недостатке саобразности према Директиви ЕУ 1999/44, Право и привреда, бр. 5 – 8/07.
 • Ninane, Y., L’ étendue de l’ obligation de remplacement du vendeur en cas de défaut de conformité d’ un bien de consommation installé par le consommateur, DCCR, br. 98/13.
 • Перовић, С. и Стојановић, Д. (редактори), Коментар Закона о облигационим односима, књига друга, Горњи Милановац – Крагујевац, 1980.
 • Перовић, Ј., Област примене Конвенције УН о уговорима о међународној продаји робе, Правни живот, бр. 11/2000.
 • Перовић, Ј., Несаобразност робе као основ неизвршења уговора о продаји, Право и привреда, бр. 5 – 8/03.
 • Петрић, С., Одговорност за материјалне недостатке ствари према новом Закону о обвезним односима, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 1/06.
 • Piedelièvre, S., Droit de la consommation, Paris, 2008.
 • Симоновић, И., Одговорност продавца због несаобразности робе, Правни живот, бр. 12/09.
 • Станивуковић, М., Поље примне Конвенције УН о уговорима о међународној продаји робе у досадашњој судској и арбитражној пракси, Право и привреда, бр. 5-8/2000.
 • Стражницки, М., Прeдавања из Трговачког права, Загреб, 1926.
 • Calais-Auloy, J., Steinmetz, F., Droit de la consommation, Paris, 2006.
 • Schulte-Nölke, H. (коректор), DCFR Translation Project (верзија 15. мај 2012), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_fr.pdf.