ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ПУТОВАЊА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 321-333

АУТОР(И): Андреј Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.321M

САЖЕТАК:

Предмет правне анализе у овом раду су обавезе организатора путовања пре закључења уговора (обавеза предуговорног обавештавања) и током трајања уговора (обавезе у погледу форме и садржине уговора, измене уговора пре отпочињања путовања, дужности замене путника другим лицем, обезбеђења гаранције у случају неспособности плаћања, чувања тајне, пружања непосредне помоћи путнику). Правила о предуговорним и уговорним обавезама су разматрана кроз упоредну анализу одредби Закона о заштити потрошача и новоусвојених правила садржаних у Директиви ЕУ 2015/2302, узимајући у обзир и друга релеватна правила на домаћем и комунитарном нивоу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

организатор путовања, потрошач, путник, предуговорно обавештавање, уговорне обавезе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Arcos, Javier Melgosa F., The Protection of Tourists in Directive 2015/2302/EU of 25 November on Package Travel and Linked Travel Arrangements, у: Franceschelli, V., Morandi, F., Torres, C., (ур.), The New Package Travel Directive, Estoril, Lisabon, 2017.
 • Вујисић, Д., Мићовић, А., Туристичко право, Врњачка Бања, 2017.
 • Драгашевић, М., Уговори у туризму, Никшић, 1990.
 • Иванчевић, К., Осигурање од одговорности туристичких агенција у српском праву са освртом на упоредно право, Зборник: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Machnikowski, P., Package Travel Contracts (Specific Provisions, Part E), у: Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles), Contract II, General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services, Sellier, European Law Publishers, Munich, 2009.
 • Радовић В., Предлог нове Директиве о пакет аранжманима и повезаним путничким аранжманима, Зборник радова: Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ, Београд, 2014.
Правни извори
 • Закон о заштити потрошача (Сл. гласник РС, бр. 62/14, 6/16 – др. закон)
 • Закон о туризму (Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012, 84/2015)
 • Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/03 – Уставна повеља)
 • Директива ЕУ 2015/2302 о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима, Сл. лист ЕУ бр. Л 326 од 11.12.2015. године, стр. 1–33.
 • Директива ЕУ 90/314 о путовањима, одморима и кружним путовањима у пакет аранжманима, Сл. лист ЕУ бр. Л 158/59 од 23. јуна 1990. године, стр. 59-64.