ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ КАО УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 533-545

АУТОР(И): Ратомир Антоновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.533A

САЖЕТАК:

Традиционално схватање услуге и услужне делатности се везивало претежно за пружање одређених занатских и услуга неинтелектуалног карактера. Савремене тенденције и продор принципа тржишне економије, наметнуо је другачије схватања, базирана на принципу да је све роба која се може материјализовати кроз новчани израз и да је свака делатност, независно од тога којој категорији она припада, услужног карактера. Стога се у последње време воде жустре расправе у стручним круговима око тога да  ли се делатност лекара, професора или адвоката може ставити у исти ранг са делатношћу аутомеханичара, водоинсталатера и зидара – уколико би се и једне и друге делатности обухватиле појмом  услужних делатности. Ова дилема је у Републици Србији од посебног значаја у светлу предлога Закона о бесплатној правној помоћи, који је изазвао бројне контроверзе у стручној јавности и отворио бројна питања, у смислу да ли је пружање правне помоћи уопште услуга и ко ту услугу, и ко је може пружати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуга, правна помоћ, адвокатура, локална самоуправа, правна клиника.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Батавељић, Д., Пружање услуга грађанима у локалној заједници, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Бјелетић, Б. Арсић, Т., Субјекти права пружања бесплатне правне помоћи, Гласник Адвокатске коморе Војводине, књ. 74, 2014.
 • Буторац, Ј., Примјена закона о бесплатној правној помоћи, Информатор, бр. 5699/2008.
 • Јелић, З., Правна клиника као савремени облик правног образовања, Гласник Адвокатске коморе Војводине, књ. 65, 2005.
 • Канцир, Р., Маркетинг услуга, Београд, 2004.
 • Каузларић, Ж., Начело пружања правне помоћи неукој странци, Право и порези, бр. 9/2007.
 • Хусеинбеговић, А., Бесплатна правна помоћ у грађанским стварима у правном систему Босне и Херцеговине, Мостар, 2017.
 • Чизмић, Ј., О пружању бесплатне правне помоћи, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 1/2010.
 • Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ бр. 31/2011 и 24/2012).
 • Закон о ратификацији конвенције о заштити људских права и основних слобода („Службени лист СЦГ – међународни уговори“ бр. 9/2003, 5/2005. и 7/2005. – исправка).
 • Закон о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011).
 • Закон о бесплатној правној помоћи Републике Хрватске („Народне новине“ бр. 143/2013).
 • Закон о пружању бесплатне правне помоћи („Службени гласник БиХ“ бр. 83/2016).
 • Кривични законик Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016).
 • Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи Републике Србије.
 • Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/2006).