СЛОБОДА УГОВАРАЊА И НАКНАДА ЗА УСЛУГУ ОБРАДЕ КРЕДИТА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 229-238

АУТОР(И): Ана Тимчић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.229T

САЖЕТАК:

Слобода уговарања претпоставља економску и социјалну једнакост уговорних страна. С обзиром да апсолутне једнакости нема и да се већина уговора савременог правног промета закључује на основу општих услова пословања једне од уговорних страна и/или као адхезиони уговор, неопходна је „интервенција“ законодавца у циљу обезбеђивања адекватне правне заштите економски неравноправних субјеката. Претходно наведени циљ законодавац најчешће настоји да оствари доношењем императивних правних прописа којима се управо ограничава аутономија воље уговорних страна. Сагласно томе, аутор се у раду бави тумачењем домашаја и смисла императивних правних прописа садржаних у Закону о облигационим односима, Закону о банкама, Закону о заштитити корисника финансијских услуга и подзаконским актима којима је ограничена слобода уговарања накнаде за услугу обраде кредита. Предмет анализе у раду била је и ништавост одредбе којом је предвиђена наплата накнаде за обраду кредита у процентуалном износу од укупног износа кредита, а која је садржана у уговорима о кредиту закљученим у сагласности са Законом о заштити корисника финансијских услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

слобода уговарања, уговор о кредиту, корисник кредита, банка, накнада за обраду кредита.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Перовић, С., Слобода уређивања обвезних односа и јавни поредак, Зборник Правног факултета у Загребу, 2006.
 • Ђурђевић, М., Ограничења слободе уговарања у уговорима о кредиту између банке и појединца, Право и привреда, бр. 5-8/2003.
 • Радишић, Ј., Облигационо право, Београд, 2004.
 • Симоновић, И., Приватна аутономија и забрана дискриминације у грађанскоправним односима, Зборник радова правног факултета у Нишу, 2015.
Правни прописи
 • Закон о банкама – ЗОБ, Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга – ЗОЗКФУ, Службени гласник РС, бр. 36/2011 и 139/2014.
 • Закон о Народној банци Србије – ЗОНБС, Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС, чл. 4 ст. 1 тач. 6.
 • Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља)
 • Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014.
 • Одлука о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику – Одлука, Службени гласник РС, бр. 65/2011.
 • Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/2008.
Извори са интернета
 • http://www.investorwords.com/19116/loan_processing_fee.html, 17.04.2018.
 • Директива 2008/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23. априла 2008. о уговорима о потрошачким кредитима и стављању ван снаге Директиве Савета 87/102/ЕЕЗ (Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC; даље у тексту – Директива ЕУ 2008/48, доступно на адреси: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32008L0048, 18.04.2018.
 • НБС, „Накнаде и трошкови које банке наплаћују у вези са реализацијом кредита (трошак обраде, праћења и администрирања кредита)“, Београд, доступно на адреси: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/nezakonitost-obrade-kredita-potvrda-nbs/, 17.04.2018.
 • Пресуда Вишег суда у Београду, доступно на адреси: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/nova-pravnosnazna-za-obradu-kredita/, 16.04.2018;
 • Пресуда Вишег суда у Сомбору, Гж 320/17, 15. 03. 2017, доступно на адреси: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/, 16.04.2018.
 • Пресуда Основног суда у Лесковцу, доступно на адреси:  http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Aktivnosti/PravniPoslovi/2018/Presuda_OS_Leskovac.pdf, 16.04.2018; Пресуда Привредног суда у Нишу 3П 784/17, 21.02 2018, доступно на адреси: http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=356, 16.04.2018.