УСЛУЖНА ПРАВИЛА У ЦРНОГОРСКОМ ПРАВУ (НЕКАД И САД)

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 31-49

АУТОР(И): Снежана Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.031M

САЖЕТАК:

У овом раду услужна правила сагледаћемо кроз призму црногорског права, тачније, кроз историју црногорског права, као особеног и по много чему јединственог, правног амбијента. Изнијећемо ретроспективу развоја услужних правила, од њихових зачетака до савремених позитивно-правних рјешења насталих под утицајем процеса хармонизације и унификације права. У најкраћем, приказаћемо услужна правила у црногорском законодавству каква су била некада и каква су данас.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услужна правила, промет услуга, Општи имовински законик за Црну Гору, Правилник по коме се имају управљати власници кола (кароца) при возидби путника, Закон о облигационом односима Црне Горе, Директива о услугама, DCFR, Закон о услугама Црне Горе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аристотел, Никомахова етика, Београд, 1980.
 • Бабић, И., Лексикон облигационог права, Београд.
 • von Bar, C., Beale, H., Clive, E., Schulte-Nölke, H., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (CFR) Outline Edition; Academic contributors and funders, Sellier, European law publishers GmbH, Munich, 2009.
 • Богишић, В., Изабрана дјела, Грађа у одговорима из различитих крајева словенскога југа, том II, Подгорица, Београд, 2004.
 • Богишић, В., Изабрана дјела, Правни обичаји у Црној Гори, Херцеговини и Албанији, том III, Подгорица, Београд, 2004.
 • Босије, Ж. Б., Расправа о општој историји, Београд, 2015.
 • Зиндовић, И., Облигационо право, посебни део, Београд, 2010.
 • Иванчић–Качер, Б., Облигација средства или циља код пружања услуга естетске кирургије, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Иванчић – Качер, Б., Услуге у медицинском праву или медицинске услуге, Зборник радова: XXI век век услуга и услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Јовићевић, В., Данилов закон – снага државе, Подгорица, Приштина,1994.
 • Јовићевић, В., Државотворац без тамница, Никшић,1988.
 • Кант, И., Ум и слобода, Списи из филозофије историје, права и државе, Београд, 1974.
 • Коментар Закона о облигационим односима, редакција Перовић С., Београд, 1995.
 • Коментар Закона о облигационим односима, редактор С. Перовић, Београд, 1990.
 • Макијавели, Н., Владалац, Београд, 2002.
 • Марковић, Л., Облигационо право, Београд, 1997.
 • Мићовић, М, Слобода приступа и пружања услуга, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Миладиновић, С., Нивои правне заштите корисника услуга, Зборник радова: Заштита корисника услуга, Крагујевац, 2015.
 • Миладиновић, С., Основни принципи права услужних дјелатности у свијетлу Кантове идеје „космополитског права“, Зборник радова: XXI век век услуга и услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Миладиновић, С., Поједини уговори о пружању услуга у свијетлу Заједничког референтног оквира за приватно право (Draft Common Frame of references for private Law), Зборник радова: Услужна правила, Крагујевац, 2013.
 • Миладиновић, С., Уговор о пружању услуга у одредбама Заједничког референтног оквира за европско приватно право (Draft – Common Frame of Reference for a European Private Law – DCFR), Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Миладиновић, С., Улога и значај основних начела Облигационог права у правном регулисању услужних послова и конципирању Услужног права, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Мићовић, М, Заједничка правила за уговоре о услугама, Зборник радова: Услужна правила, Крагујевац, 2013. 
 • Мићовић, М., Цена као елемент уговора о услугама, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Мићовић, М., Хетерогеност услуга и хомогеност услужних правних правила, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Мићовић, М., Обавезе пружаоца услуга и последице повреде уговора о услугама, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Мићовић, М., Прилози за услужно право, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору, Подгорица, 2004.
 • Перовић, С., Облигационо право, Београд, 1990.
 • Пуповци, С., Богишић, живот и дело, Подгорица, 2004.
 • Слакопер, З., Уговор о дјелу у Закону о облигационим односима и општа правила о услугама у DCFR-у, Зборник радова: Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, бр. 10/12.
 • Станојевић, О., Римско право, Београд, 2008.
 • Свето писмо Старога и Новога завета, Св. Архијерејски синод, Београд, 2004.
 • Тот, И., Шта је то уговор о услугама (у хрвтском праву), Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Црногорски законици 1796-1916, Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе, Књига I и V, Историјски институт Републике Црне Горе, Подгорица, 1998.