КАТЕГОРИЈЕ ПУНОЛЕТНИХ ЛИЦА КОЈА НИСУ У СТАЊУ ДА ПРИСТАНУ НА КЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА У КОЈИМА УЧЕСТВУЈУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 593-605

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.593P

САЖЕТАК:

Предмет рада је утврђивање категорија пунолетних лица, која би се могла сматрати субјектима који нису у стању да дају сагласност на учешће у клиничким испитивањима – што је израз који законодавац користи и који аутор сматра нејасним. У првом делу рада аутор се бави питањем да ли пунолетни субјекти којима је ограничена или одузета пословна способност улазе у ову категорију. Други и трећи део рада посвећен је одговору на питање да ли се и неко од пунолетних субјеката са пуном пословном способношћу из посебних разлога може сврстати у ову групу. У закључном делу рада аутор констатује да групу пунолетних лица који нису у стању да дају сагласност на учешће у клиничким испитивањима чине само лица без пуне пословне способности, објашњава зашто то решење није добро и предлаже начин за његову измену.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

медицинско право, медицинске услуге, клиничка испитивања, пунолетна лица као испитаници, пословно неспособни испитаници

ЛИТЕРАТУРА:

 • Живојиновић, Д., Пристанак на клиничко испитивање: појам и основ пристанка и садржина информација за испитаника, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 3, Крагујевац, 2012.
 • Живојиновић, Д., Извођење медицинских истраживања на људима без пристанка испитаника у међународним актима, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 4, Крагујевац, 2013.
 • Живојиновић, Д., Задаци и улога етичких одбора у спровођењу медицинских истраживања на људима, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 5, Крагујевац, 2014.
 • Живојиновић, Д., Планојевић, Н., Consent of legal representative and assent of Persons incapable of giving informed consent to participate in medical research, u: Political sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Conference proceedings: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 1-10 September, 2014, (Political Sciences, Vol. 1). Albena, 2014.
 • Живојиновић, Д., Планојевић, Н., Медицинска истраживања на људима према Хелсиншкој декларацији, Крагујевац, 2015.  
 • Клајн Татић, В., Етички и правни положај људи као субјеката биомедицинских истраживања и клиничких огледа, Београд, 2012.
 • Клајн Татић, В., Етички и правни положај пунолетних пословно способних људи као субјеката биомедицинских истраживања или огледа, Страни правни живот, бр. 2/2010.
 • Клајн Татић, В., Комитети за етику који оцењују истраживања на људима са биомедицинског, етичког и правног становишта, Правни живот, бр. 9/2011.
 • Клајн Татић, В., Дужност лечења пацијента у трајно вегетативном стању или у коми (медицинско-етички и правни проблеми), Правни живот, бр. 9/2003.
 • Coppolino, М., Ackerson, L., Do surrogate decision makers provide accurate consent for intensive care research?, Chest, бр. 19/2001.
 • Мујовић Зорнић, Х., Пословна способност у контексту одлука о лечењу, Зборник радова: Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Неум, Босна и Херцеговина, 2012.
 • Мујовић Зорнић, Х., Правни аспекти рада етичких комитета у медицини, Правни живот, бр. 9/2007.
 • Parvizi, Ј., Chakravarty, R., Og, B., Rodriguez-Paez, А., Informed consent: Is it always necessary?, Injuty, Internatiola Journal of the Care of Injuried, бр. 39/2008.
 • Планојевић, Н., Врсте клиничких испитивања, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 5, Крагујевац, 2014.
 • Планојевић, Н., Живојиновић, Д., Clinical Research Involving Minors in International and Serbian Regulations, Iranian Journal of Public Health, vol. 42, no. 7, 2013. (http://ijph.tums.ac.ir/index.php/IJPH/article/view/3699/2174).
 • Планојевић, Н., Живојиновић, Д., Субјекти клиничких испитивања у српском праву, Крагујевац, 2017.
 • Планојевић, Н., Надлежност етичких одбора здравствених установа у области клиничких испитивања, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 6, Крагујевац, 2015.
 • Planojević, N., Right to Free Consent to Participation in Clinical Researches in Serbian Law, у: Sitek, M. (ur.), Dammacco, G. (ur.), Europa of Founding Fathers: Investment in the common future, Olsztyn, Poland, 2013.
 • Slavicek, G., Forsdahl, G., Informed consent in clinical research, International Journal of Stomatology and Occlusion Medicine, бр. 2/2009.
 • Шаркић, Н., Почуча, М., Овлашћења центара за социјални рад у породично-правној материји по одредбама Закона о ванпарничном поступку, Правни живот, бр. 9/2013.