ПОЛОЖАЈ РАЗЛУЧНИХ ВЈЕРОВНИКА У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА ПОТРОШАЧА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 835-853

АУТОР(И): Жељко Бартуловић, Дејан Бодул

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.835B

САЖЕТАК:

Хрватска има дугу правну традицију стечаја над имовином физичких особа. Стога, из повијесне перспективе, такав институт није terra incognita у хрватском законодавству. Ипак, тек је 01. 01. 2016. у правни поредак Републике Хрватске уз „класични“ стечајни поступак (предстечајни поступак, ликвидацијски стечајни поступак, стечајни план, особну управу, међународни стечај, стечајни поступак над имовином дужника појединца, аутоматски стечај, скраћени стечајни поступак те стечајни поступак мале вриједности) имплементиран и поступак стечаја потрошача. Правила везана уз поступак стечаја потрошача регулирана су одредбама Закона о стечају потрошача чије бланкетне одредбе упућују на примјену одредби Стечајног закона, дакле и на правила о разлучним вјеровницима (separatistae ex iure crediti). Циљ је рада приказати и анализирати положај разлучних вјеровника, као привилегираних вјеровника, у поступку стечаја потрошача. Комплексност предмета истраживања и постављени задаци увјетовали су избор метода па је у истраживању кориштен методолошки приступ који обухваћа повијесноправни приступ, проучавање домаће литературе, одговарајућих законских прописа, као и анализу судске праксе. У раду ће се посебно анализирати и пракса Еуропског суда за људска права у поступцима према чл. 8. Еуропске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода (Право на поштивање приватног и обитељског живота) јер полазимо од претпоставке да сазнања о овоме могу бити битна за разумијевање проблематике рада. Ради успоредбе и могућих приједлога de lege ferenda за српског законодавца, анализа хрватских рјешења гледе положаја разлучног вјеровника у поступку стечаја потрошача је битна јер указује хоће ли потенцијална имплементација и примјена таквог модела инсолвенцијског поступка као и регулација положаја разлучног вјеровника остварити своју сврху и дати очекиване резултате.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

разлучни вјеровник, поступак стечај потрошача, подредна примјена Стечајног закона и Овршног закона.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бартуловић, Ж., Повијест хрватског права и државе (компендиј за интерну упорабу), Ријека акад. год. 2008/2009.
 • Бартуловић, Ж., Ранђеловић, Н., Основи уставне историје југословенских народа, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2012.
 • Беуц, И., Повијест институција државне власти у Хрватској (1527-1945), Загреб, 1969.
 • Бодул, Д., Грбић, С., Кратка пролегомена „о праву на дом“ у Закону о стечају потрошача, Ревија за социјалну политику, вол. 25, бр. 2/2017.
 • Бодул, Д., Нека питања е-правосуђа кроз призму стечајног права, Информатор, бр. 6504/2018.
 • Бодул, Д., Улога Финанцијске агенције (ФИНЕ) као услужног сервиса “инсолвенцијским” судовима – функционализација или дејудицијализација инсолвенцијско правне заштите? Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
 • Верона, А., Зуглиа, С., Стечајни закон, Закон о принудном поравњавању и Закон о увођењу у живот тих закона, с коментаром, судским рјешидбама и додатком споредних правних прописа, Загреб, 1930.
 • Дика, М., Чизмић, Ј., Коментар Закона о парничном поступку Федерације Босне и Херцеговине, Сарајево, 2000.
 • Дика, М., Инсолвенцијско право, Загреб, 1998.
 • INSOL, Update on Shareholder and Equity – Related Claims in Insolvency Proceedings, Technical Series, бр. 28/2013.
 • Рушнов, А., Закон о побијању правних дјела гледе имовине инсолвентна дужника од 24. ожујка 1897. и Стечајни закон од 28. ожујка 1897. уз упорабу образложења Владине основе, Загреб, 1897.
 • Hargovan, A., J. Harris, J., The Shifting Balance of Shareholders’ Interests in Insolvency: Evolution or Revolution?, Melbourne University Law Review, вол. 31, 2007.
 • Хинковић, Х.(ур.), Стечајни ред од 18. српња 1859, Загреб, 1884.
 • Чувељак, Ј., О новом Стечајном закону, Право и порези, бр. 7-8/2015.
 • Шкурла, Р., Стечај и социјална угроженост, Зборник радова: Санација и стечај организација удруженог рада.
Правни прописи, судска пракса и литература
 • Еуропска конвенције за заштиту људских права и темељних слобода, Народне новине – Међународни уговори НН-МУ, бр. 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10.
 • Нацрт Приједлога исказа о процјени учинка прописа за припрему Нацрта приједлога Закона о стечају потрошача, Министарство правосуђа, 2012, Загреб.
 • Нацрт приједлога Закона о стечају потрошача, Министарство правосуђа, Загреб, 2014.
 • Овршни закон, Народне новине (даље: НН), бр. 11/12, 25/13, 93/14, 55/16. и 73/17.
 • Полазне основе за увођење института Особног банкрота, Министарство правосуђа, Загреб, 2012.
 • Правилник о начину и поступку проведбе продаје некретнина и покретнина у овршном поступку, НН, бр. 156/14.
 • Привремени ред стечајни, Министарство правосудја Краљевине Угарске, Хрватске и Славоније и сербске Војводине с тамишким Банатом и за велику књежевину Ердељску и наредба od 18. 07. 1852. којом се доноси Привремени стечајни ред у примјени од 01. 09. 1853. Садржан у XLIII. ком. држ.-зак. листа под бр. 132. изданом и разпосланом дне 20. 07. 1853.
 • Стечајни закон је од 28. 03. 1897., објављен у Сборник законах и наредбах ваљаних за краљевине Хрватску и Славонију, ком. VIII, 1897.
 • Стечајни закон, НН, бр. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13.
 • Стечајни закон, НН, бр. 71/15 и 104/17.
 • Устав Републике Хрватскe, НН, бр. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
 • Закон стечају потрошача, НН, бр. 100/15.
 • Закон о финанцијском пословању и предстечајној нагодби, НН, бр. 108/12, 144/12, 81/13 и 112/13 (71/15 и 78/15.).
 • Закон о обрту, НН, бр. 143/13.
 • Закон о процијени вриједности некретнина, НН, бр. 78/15.
 • Закон о власништву и другим стварним правима, НН, бр. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14.
 • Закон о земљишним књигама, НН, бр. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.
 • Одлука Уставног суда Републике Хрватске, U-III-2073/10 од 04.03.2014., НН, бр. 41/14.
 • Одлука Уставног суда Републике Хрватске, U-III-405/08 од 21.02.2012., НН, бр. 38/12.
 • Одлука Уставног суда Републике Хрватске, U-III-46/07 од 22.12.2010., НН, бр. 12/11.
 • Високи трговачки суд Републике Хрватске, Pž-6329/02 од 18. 02. 2003.