ПЕРСПЕКТИВЕ ЕКОЛОШКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАО ЕКОНОМСКОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 855-869

АУТОР(И): Предраг Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.855S

САЖЕТАК:

Зелени порези и озелењавање пореских система представљају, већ неколико деценија, за развијеније државе – нужну реалност, а, с друге стране, за транзиционе и земље у развоју – и даље само редове у различитим стратегијама и програмским актима. Позитивном се чини тенденција ка нормативном обухватању свих накнада за коришћење јавних добара у један законски текст, као и нормативно уређење акцизног опорезивања електричне енергије, с обзиром на чињеницу да се путем ових норми пружа значајан подстицај ка обновљивим изворима енергије. Иако очигледно постоје извесни нормативни помаци у погледу заштите животне средине, Република Србија, нажалост, и даље представља типичну државу закаснеле транзиције која „вуче“ многобројне еколошке проблеме као баласт прошлости. Свакако, оно што би могло да погодује политичким елитама економски слабије развијених држава, а нарочито држава у транзицији јесте чињеница да се могу користити позитивним и негативним искуствима оних правних система који су већ спровели еколошке реформе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

еколошки порези, зелено опорезивање, одрживи развој, животна средина, еколошке накнаде, акцизе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бејаковић, П., О увођењу еколошких пореза у одабраним развијеним земљама, Порезни вјесник, бр. 6/2016.
 • Дашић, Б., Петровић, Г., Суботић, Ј., Издвајање из буџета Републике Србије за заштиту животне средине, Економски сигнали, 12(1)/2017.
 • Димитријевић, М., Порески подстицаји у функцији заштите животне средине, Зборник радова: Екологија и право, Београд, 2012.
 • Зиндовић, И., Облици правне одговорности у контексту заштите животне средине, Европско законодавство, бр. 2/2012.
 • Илић-Попов, Г., Еколошки порези, Београд, 2000.
 • Јелчић, Б., Колико су еколошки порези – еколошки?, Зборник радова: Тенденције у развоју финанцијске активности државе, Загреб, 2000.
 • Јелчић, Ба., Јелчић, Б., Порезни сустав и порезна политика, Загреб, 1998.
 • Каплановић, С., Интернализација екстерних трошкова у функцији обезбеђења одрживог развоја друмског саобраћаја: докторска дисертација, Економски факултет Универзитета у Београду, 2012.
 • Лилић, С., Дреновак-Ивановић, М., Еколошко право: друго, ажурирано издање, Београд, 2014.
 • Miller, D., De Roo, G., Intergrating City Planning and Environmental Improvement: Practicable Strategies for Sustainable City Planning and Environmental Improvement, Ashgate, Aldehrot, England, 1999.
 • Перу, Ф., За филозофију новог развоја, Београд, 1986.
 • Попов, Ђ., Политике заштите животне средине – економско-правни   аспекти, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2011.
 • Smarzynska Javorcik, B., Shang-Jin, W., Pollution Havens and Foreign Direct Investment: Dirty Secret or Popular Myth?, Contributions to Economic Analysis & Policy, Volume 3, Issue 2, Article 8, 2004.
 • Стојановић, М., Еколошке накнаде као део система еколошких пореза, Економски сигнали, 12(1)/2017.
 • Стојановић, М., Ефикасност пореза у решавању еколошких проблема: докторска дисертација, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2016.
 • Цвјетковић, Ц., Еколошке накнаде као инструмент заштите животне средине“, Зборник радова: Collected papers, год. 48, бр. 2/2014.
 • Закон о изменама Закона о министарствима („Сл. гласник РС,“ бр. 62/2017).
 • Закон о заштити животне средине Републике Србије („Сл. гласник РС,“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 –           одлука УС и 14/2016).
 • Закон о акцизама („Сл. гласник РС,“ бр. 22/2001, 73/2001 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – усклађени дин. изн., 47/2013, 4/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 4/2015 – усклађени дин. изн., 5/2015 – усклађени дин. изн., 55/2015, 103/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн. и 18/2018 – усклађени дин. изн.).
 • Одлука о оснивању Зеленог фонда Републике Србије („Сл. гласник РС,“ бр. 91/2016).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/env_ac_taxind2_esms.htm#meta_update1513933021236
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:EN:PDF
 • http://www.rsjp.gov.rs/malodrvo/bazastrategija/9_zastita_zivotne_sredine/9_10_nacionalni_program_zastite_zivotne_sredine/9.10_nacionalni_program_zastite_zivotne_sredine.pdf
 • http://www.rsjp.gov.rs/malodrvo/bazastrategija/9_zastita_zivotne_sredine/9_10_nacionalni_program_zastite_zivotne_sredine/r_9.10_nacionalni_program_zastite_zivotne_sredine.pdf
 • http://rs.n1info.com/a353200/Vesti/Vesti/Trivan-Otvaranje-Poglavlja-27-moguce-u-junu-2018.-godine.html
 • http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/javne%20rasprave/2017/koriscenje%20javnih%20dobara/Nacrt%20zakona%20o%20naknadama%20za%20koriscenje%20javnih%20dobara.pdf
 • http://www.forum-nis.org.rs/pdf/vesti/novo2015/umesto-na-struju-akciza-na-tarifu.pdf