ЗАБРАНА ИЗВРШЕЊА И НАМИРЕЊА КАО ПРОЦЕСНОПРАВНA ПОСЛЕДИЦА ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 919-942

АУТОР(И): Владимир Козар, Немања Алексић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.919K

САЖЕТАК:

Законом о изменама и допунама Закона о стечају[1], који је ступио је на снагу 25. децембра 2017. године, извршене су значајне измене одредаба о законској забрани извршења и намирења као правној последици отварања стечајног поступка, и прописана су нова правила о укидању мораторијума на захтев разлучних и заложних поверилаца. Са посебном пажњом размотрене су новелиране законске одредбе о мораторијуму, којом се уводи забрана повериоцима да остварују своја права у извршном поступку, као поступку индивидуалног извршења. Законска забрана извршења и намирења односи се и на остваривање права разлучних и заложних поверилаца. Међутим, дејство ове забране и на обезбеђене повериоце, окарактерисано је као један од кључних недостатака постојећег стечајног оквира, односно положаја разлучних поверилаца пре новела из 2017. године. Најзначајнија новина јесте временски ограничено укидање мораторијума на период од девет месеци почев од дана објављивања огласа о укидању мере обезбеђења, односно забране извршења (чл. 93а ст. 2), након чега се мера забране извршења и намирења у односу на ту имовину поново успостављена, сагласно чл. 93г који уређује последице пропуштања уновчења имовине од стране разлучног, односно заложног повериоца у законом предвиђеном року. Јер, основни законски текст није прописивао временско ограничење укидања мораторијума. На наведени начин омогућено је разлучном повериоцу, а од новела из 2017 и заложном повериоцу, да своје потраживање реализује кроз извршни поступак, као поступак појединачног извршења, индивидуалним намирењем, или вансудски поступак намирења у складу са чл. 29 – 38. Закона о хипотеци, са истим обележјима, уколико су испуњена два кумулативна услова: 1. да је вредност предметне имовине мања од износа обезбеђеног потраживања и 2. да предметна имовина није од кључног значаја за реорганизацију, односно за продају стечајног дужника као правног лица. У случају да разлучни, односно заложни поверилац пропусти да уновчи имовину која је предмет решења о укидању мере забране извршења и намирења из чл. 93а или 93б у року од девет месеци од правоснажности решења, стечајни судија по службеној дужности доноси решење којим ће констатовати да је мера забране извршења и намирења у односу на ту имовину поново успостављена

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

забрана извршења; мораторијум; хипотека; разлучни поверилац; стечајни дужник; отварање стечајног поступка; имовина; рок; уновчење.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Гњатовић, Д., О мораторијуму земљорадничких дугова – хронологија једног дуготрајног провизоријума, Банкарство, бр. 7-8/2011.
 • Гњатовић, Д., Привилегована аграрна банка у улози ликвидационе банке, Банкарство, бр. 9-10/2011.
 • Дукић Мијатовић, М., Водич кроз стечајни поступак, Нови Сад, 2010.
 • Јовановић – Zattila, М., Чоловић, В., Стечајно право, Београд, 2007.
 • Кордић, Ј., Зечевић, Ђ., Словић, Н., Грчић, Ј., Коментар Закона о стечају и националних стандарда, 3 издање, Београд, 2013.
 • Козар, В., Алексић, Н., Коментар закона о стечају са новелама из 2017. године и судском праксом, Београд, 2018.
 • Козар, В., Правне последице споразумног финансијског реструктурирања привредних друштава, Право и привреда, бр. 4-6/2012.
 • Козар, В., Коментар стечајних закона, Београд, 2010.
 • Козар, В., Измена положаја повезаних лица у стечајном поступку, Право и привреда, бр. 1- 3/2015.
 • Мићовић, М., Привредно право, Крагујевац, 2010.
 • Познић, Б., Грађанско процесно право, Београд.
 • Обућина, Ј., Однос претходног стечајног поступка и поступка спровођења извршења ради намирења новчаног потраживања на непокретностима, Право и привреда, бр. 1-3/2017.
 • Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Службени гласник РС, бр. 113/2017
 • Закон о стечају, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Одлука Уставног суда), 83/2014, 113/2017.
 • Закон о стечајном поступку, Службени гласник РС, бр. 84/2004, 85/2005.
 • Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, Службени лист СФРЈ бр. 84/89 и Службени лист СРЈ бр. 37/93 и 28/96.
 • Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 (Аутентично тумачење), 113/2017 (Аутентично тумачење).
 • Стечајни закон, Народне новине, бр. 71/2015.
 • Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/11, 99/11, 83/2014, 5/2015.
 • Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају – III. Објашњење основних правних института и појединачних решења, доступно на адреси: http://www.parlament.gov.rs, 04.12.2017.
 • Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају – Анализа ефеката, доступно на адреси: http://www.parlament.gov.rs, 30.112017.
 • https://www.amcham.rs/upload/Zakon%20o%20stecaju%20 %20AmCham%20komentari%20(final).pdf, 10.04.2018.