ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ ДРЖАВЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 681-695

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.681J

САЖЕТАК:

Све управе широм света су у фази оснивања дигиталних информационих инфраструктура у циљу унапређивања рада и реализације њихових јавних задатака, као и у циљу јачања сарадње са компанијама и грађанима. Сви актери који су  укључени у овај процес имају различите сетове заједничких компоненти или услуга, а информационе инфраструктуре их међусобно повезују и подржавају интерконекцију различитих корисника и провајдера. Ове дигиталне информационе инфраструктуре могу да повезују и управе са компанијама и грађанима како би унапредиле сарадњу међу њима. Циљ овог рада је да се изврши анализа дигиталних услуга у правном систему Републике Србије, као и да се учини осврт на недавно усвојени Закон о електронској управи. Овај Закон је један од основних стубова развоја потпуне и функционалне Е-управе, а он ће у пракси први пут на системски начин обавезати све у управи на примену модерних технологија у свим административним поступцима које грађани и привреда имају са државом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

електронска управа, дигиталне услуге, јавна управа, е-документација, е-плаћање, отворена управа

ЛИТЕРАТУРА:

 • Дракулић, М., Јовановић, С., Институционални правни оквир електронске управе у РС, Правни живот, бр. 10/2017.
 • Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., Tinkler, Digital Era Governance, It corporations, the state, and e-government, Oxford, University press, 2006.
 • Klievink, B., Zuiderwijk, A., Janssen, M., Interconnecting Governmets, Businesses and Citiyens / A Comparison of Two Digital Infrastrutures, Elekctronic Government, 13th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2014 Dublin, Ireland, 2014.
 • Симоновић, Б., Јовановић, З., Електронска управа и превенција корупције, Правни живот, бр. 10/2017.
 • Тодоровић, Б., Електронска управа у Републици Србији – Изазови модернизације јавне управе, Београд, 2015.
 • Акциони план за спровођење националног програма за сузбијање сиве економије за 2017. са пројекцијом за 2018. годину, http://uzmiracun.rs/images/preuzmite/Akcioni-plan-za-suzbijanje-sive-ekonomije-2017-18.pdf
 • Експозе мандатара за састав Владе од 28. 06. 2017. године, http://www.media.srbija.gov.rs/ medsrp/dokumenti/ekspoze-mandatarke-ane brnabic280617_cyr.pdf
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16).
 • Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17).
 • Закон о електронској идентификацији, електронском документу и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/17).
 • Закон о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18).
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
 • Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Digital Single Market Strategy for Europe, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= celex%3A52015DC0192
 • Communication From the Commission Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010: 2020:FIN:EN:PDF
 • Regulation (Eu) no 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC,
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
 • Стратегија реформе јавне управe, („Службени гласник РС“ бр. 9/14 , 42/14 – исправка).
 • Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. године и Акциони план за спровођење стратегије за период од 2015-2016. године, Београд, 2015.
 • Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени гласник РС“, бр. 56.).