БАНКАРСКА ТАЈНА – ГРАНИЦЕ ЗАШТИТЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 999-1016

АУТОР(И): Зоран Васиљевић, Драгана Васиљевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.999V

САЖЕТАК:

Аутори у раду анализирају институт банкарске тајне и са приватноправног и са јавноправног аспекта. Банкарска тајна представља значајну установу банкарског права која се заснива на високом степену повјерења између банке и клијента. Међутим, јавни интереси намећу и све већу потребу заобилажења ове дужности банака према клијентима. Стога се у раду приступа анализи садржаја банкарске тајне, њеног поређења и могућег подвођења под институт пословне тајне и дефинисању граница њене заштите. Констатује се да банкарска тајна и даље ужива како грађанскоправну, тако и прекршајну и кривичноправну заштиту, али у све ограниченијем обиму захваљујући изузецима чије постојање налаже обавеза борбе против финансијског тероризма, прања новца, пореских превара и других облика финансијског криминалитета. Осим тога, понекад и оправдани интереси самих банака и других субјеката приватног права намећу потребу одавања тајних података.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

банка, банкарска тајна, јавни интерес, одавање банкарске тајне.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Al-Nuemat, A. A., Money Laundering and Banking Secrecy in the Jordanian Legislation, Liverpool Law Review, Vol. 34, 2013.
 • Бунчић, С., Правни положај банке, Нови Сад, 2008.
 • Васиљевић, М., Компанијско право, Београд, 2005.
 • Васиљевић, М., Трговинско право, Београд, 2012.
 • Вуњак, Н., Ковачевић, Љ., Банкарство- банкарски менаџмент, Суботица, 2006.
 • Gerster, C. et al., European Banking and Financial Services Law, Hague, 2014.
 • Gkoutzinis, A. Ath., Internet Banking and Law in Europe, Cambridge-New York, 2006.
 • Duval, D. J., Civil procedure – Second Circuit Denies Interlocutory Appeal of Discovery Sanctions Requiring Foreign Defendant to Violate Bank Secrecy Laws – Linde v. Arab Bank, PLC, 706 F.3d 92 (2d Cir. 2013), Suffolk Transnational Law Review, Vol. 36, 2013.
 • Ellinger, E. P., Lomnicka, Eva, Modern Banking Law, Oxford-New York, 2002.
 • Јованић, Т., Циљеви и облици регулисања пословања банака, Београд, 2009.
 • Kamlah, D., Banking secrecy does not have unlimited priority over the protection of intellectual property, Journal of Intellectual Property Law & Practice,Vol. 11, No. 1/2016.
 • Ladd, R. S., Swiss Miss: The Future of Banking Secrecy Laws in Light of Recent Changes in the Swiss System and International Attitudes, Transnational Law & Contemporary Problems, Vol. 20, 2011.
 • Meier, W., Banking Secrecy in Swiss and International Taxation, International Lawyer, Vol. 7, No. 1/1973.
 • Миладин, П., Банкарска тајна и банкарско обавјештење,магистарска теза, Загреб, 1999.
 • Павловић, Ш., Прање новца- посебна саставница организираног криминалитета, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, вол. 5, бр. 2/1998.
 • Piazza, F., Bitcoin in the dark web: a shadow over banking secrecy and a call for global response, Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 26, 2017.
 • Ruce, P., The Bank Secrecy Act: Considerations for continuing banking relationships after the filing of a suspicious activity report, Quinnipiac Law Review, Vol. 30, 2011.
 • Сведровић, М., Банкарска тајна и њезина нормативна ограничења према ЗУСКОК-у, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, вол. 12, бр. 2/2005.
 • Stokes, R., The Genesis of Bank Confidentiality, The Journal of Legal History, Vol. 32, No. 3/2011.
 • Tajan, J. S. C., Emerging from Secrecy Space: From Bank Secrecy to Financial Transparency, Atteneo Law Journal, Vol. 55, 2010.
 • Flores, R., Lifting bank secrecy: a comparative look at the Philippines, Switzerland and global transparency, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 14, 2015.
 • Cranston, R., Principles of Banking Law, Oxford-New York, 2002.
 • Chaikin, D., Adapting the Qualifications to the Banker’s Common law Duty of Confidentiality to Fight Transnational Crime, Sydney law Review, Vol. 33, 2011.
 • Шогоров, С., Банкарско право, Нови Сад, 2004.
 • Кривични закон Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ, број 3/2003, 32/2003 – 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015 и 40/2015).
 • Кривични законик Републике Српске (Сл. гласник РС, број 64/17).
 • Кривични законик Србије (Сл. гласник РС, број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016).
 • Казнени закон Хрватске (Народне новине, број 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 и 101/17).
 • Закон о банкама Републике Српске (Сл. гласник РС, број 4/17).
 • Закон о привредним друштвима Републике Српске (Сл. гласник РС, број 127/08, 100/11, 67/13).