ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И АУТОНОМИЈА УНИВЕРЗИТЕТА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 745-752

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.745M

САЖЕТАК:

У овом раду се разматра проблем аутономије високошколских установа у контексту актуелног Закона о високом образовању. Актуелна ситуација у нашем високом образовању захтева анализу управо оних позитивноправних норми који регулишу односе органа извршне власти и високошколских установа, односно, њихових органа. Поред тога, потреба за оваквом критичким разматрањем, по себи, потиче услед несумњивог и немерљивог општедруштвеног значаја који услужна делатност у високом образовању, по природи ствари, сасвим објективно поседује. Управо из наведених разлога овај рад је посвећен, како критичкој анализи назначене позитивноправне регулативе, тако и указивању на могуће правце превазилажења сличних проблема у будућности, како би се услужној делатности у области високог образовања омогућила тако неопходна стабилност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

аутономија, високо образовање, злоупотреба овлашћења, државни интервенционизам, високошколске установе.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Матић, Д., Високо образовање: између јавне услуге и комерцијалне услужне делатности, у зборнику радова XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
  • Матић, Д., Приватизација и либерализација услужне делатности у високом образовању, у зборнику радова XXI век – век услуга и услужног права, књ. 3, Крагујевац, 2012.
  • Матић, Д., Нови Закон о високом образовању: изазови, странпутице, нова решења, у зборнику радова XXI век – век услуга и услужног права, књ. 8, Крагујевац, 2017.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006
  • Закон о високом образовању, Службени гласник РС, бр. 88/2017.