ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 491-509

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.491B

САЖЕТАК:

Аутор у раду анализира специфичну врсту услуга, које пружају удружења естрадних уметника и извођача, с обзиром да је то доста неистражена област, да се о овој врсти пружања услуга у ранијем периоду писало доста ретко и да су бројни односи у овој области остали нерегулисани и недовољно истражени. Зато се у раду инсистира на формирању удружења естрадних уметника и извођача широм Србије у местима где не постоје, као и на јачању рада Савеза естрадно-музичких уметника Србије. Поред указивања на настанак и историјски развој наведених удружења, у раду се указује и на настанак Савеза естрадно-музичких уметника Србије, као репрезентативног уметничког удружења у култури, његов рад и организацију. Притом се указује на потребу усаглашавања његовог рада са важећим законским прописима, сада са важећим Законом о удружењима из 2011. године, а оно што је битно рећи за СЕМУС, јесте да он пружа бројне услуге за стицање одговарајућег статуса и остваривање права својих чланова. Оно што представља посебну новину у раду ових удружења, јесте неопходност поштовања посебног колективног уговора, које претходи пружању свих услуга од стране естрадно-музичких уметника и извођача у области стваралачке, уметничке и забавне делатности. Основна сврха доношења нових прописа и поштовања наведеног колективног уговора, јесте уједначавање права и обавеза у вези са радним ангажовањем лица која пружају своје услуге у уметничкој или другој делатности, као и омогућавање ефикасније заштите права ових извођача, што све доприноси спречавању сиве економије и подизању квалитета пружања услуга у овој области.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Република Србија, СЕМУС, удружења естрадних уметника, лиценца, колективни уговор, музичке агенције, естрадни радници, услуге, професионализација.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ивановић, С., Народна музика између фолклора и културе масовног друштва, Култура, бр. 23/1973.
 • Милојевић, Ј., На подијумима уметничке музике, Култура, бр. 102/2011.
 • Немањић, М., Уметничко удружење као специфична друштвена група, Култура, бр. 1/1968.
 • Чалдаровић, М., Друштвена култура и идејна надоградња, Основи науке о друштву, Београд, 1963.
 • Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству, „Службени гласник РС“, бр. 66/2012 и 94/2012.
 • Решење Министарства бр. 022-05-38/2012-06 од 25.05.2012. – „Службени гласник РС“, бр. 55/12.
 • Закон о естрадној делатности, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 01-387/04 од 29. априла 2004. године.
 • Закон о култури, „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.
 • Закон о пензијско-инвалидском осигурању, „Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014.
 • Закон о раду, „Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017.
 • Закон о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе, „Службени гласник РС“, бр. 39/93, 42/98.
 • Закон о удружењима, „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони.