ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ КАО КОРЕКТИВ У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ НЕКРЕТНИНЕ ОВРШЕНИКА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 951-970

АУТОР(И): Габријела Михелчић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.951M

САЖЕТАК:

Ауторица проматра категорију (начело) пропорционалности које се појављује као коректив у пракси Еуропског суда за људска права и Суда Еуропске уније када се ради о могућим видовима заштите овршеника приликом исељења из његове некретнине. Полазиште представља захтјев остварења равнотеже интереса овршеника и оврховодитеља, а приказују се обиљежја која се у вези овог питања појављују код заштите права на поштовање дома, права на мирно уживање власништва те заштите потрошача од непоштених уговорних одредби.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

пропорционалност, право на поштовање дома, право на мирно уживање власништва, заштита потрошача о непоштених уговорних одредби.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Багић, С., Начело размјерности у пракси еуропских судова и хрватског уставног суда, Загреб, 2016.
 • Ђерђа, Д., Начело размјерности у доношењу управних одлука, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци.  в. 37, бр. 1.
 • Јосиповић, Т., Заштита потрошача од непоштених уговорних одредби, Загреб, 2018.
 • Љубановић, Б., Право ЕУ у управном праву и поступку,Зборник радова: Процесно правни аспекти права ЕУ, Осијек, 2016.
 • Cauffman, C., The Principle Of Proportionality And European Contract Law, Maastricht University, Maastricht European Private Law Institute, 2013. стр. 3. Et Seq.,  Http://Ssrn.Com/Abstract=2204984 (15. травња 2018).
 • Крамар Арас, С., Заштита овршеника у свијетлу новина у оврси на некретнини, Правни вијесник, бр. 3-4/2017.
 • Крстић, И., Чучковић, Б., Приступање Европске уније Европској конвенцији о људским правима као вид унапређења заштите људских права у Европи, Анали Правног факултета у Београду, 2016.
 • Михелчић, Г., Вучков, Д., Осигурање одузимања имовинске користи остварене казненим дјелом и прекршајем на некретнинама и покретнинама, Зборник Пфр, вол. 34, бр. 1/2013.
 • Михелчић, Г., Мarochini Зрински, М, Утјецај Заштите „Конвенцијских“ права на уговор о најму стана, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Михелчић, Г., Мarochini, М., Конекситет остварења виндикацијског захтјева на некретнини и тзв. права на поштовање дома, Зборник ПфР, бр. 1/1991.
 • Михелчић, Г., Маrоchini, М., Реформа оврхе на некретнини у хрватском праву у свјетлу конвенцијског права, Зборник радова: Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, бр. 12/2014.
 • Marochini Zrinski, M., Михелчић, Г., Правосудна Академија, E-learning, Заштита права на поштовање дома у пракси еуропског суда за људска права, Сијечањ, 2017.
 • Михелчић, Г., (у сурадњи с Контрец, Д.), Коментар Овршног Закона, Загреб, 2015.
 • Mougios, I. A., The Principle оf Proportionality, а Comparative Study of its Application in WTO Law and EU Law, University Of Oslo, 2014. https://www.duo.uio.no/handle/10852/42908 (15. травња 2018).
 • Омејец, Ј., Конвенција за заштиту људских права и темељних слобода у пракси Еуропског суда за људска права, Страсбуршки acquis, Загреб, 2013.
 • Poto, M., The Principle Of Proportionality In Comparative Perspective, German Law Journal, vol. 8, бр. 9, https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/54237/6044/germany%202.pdf (15. травња 2018).
 • Петрашевић, Т., Вулетић, И. (ур.), Процесно правни аспекти права ЕУ, Осијек, 2016.
 • Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union: Subsidiarity and Proportionality, HM Government, 2014., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fileMOUGIOS, I. A., The Principle of Proportionality, A comparative study of its application in WTO law and EU law, University of Oslo, 2014., https://www.duo.uio.no/handle/10852/42908.
 • Родин, С., Начело пропорционалности у новијој пракси Уставног суда Републике Хрватске, нови информатор, бр. 5623/2008.
 • Sauter, W., Proportionality in EU Law: а Balancing Act?, Tilburg University, 2013. http://ssrn.com/abstract=2208467 (15. травња 2018).
 • Ћорић-Ерић, В., Рабреновић, А., Утврђивање области примене основних људских права у ЕУ, Ревија за европско право, бр. 2-3/2012.
 • Ћорић, В., Неусклађеност тумачења чл. 6. Европске конвенције ољудским правима у јуриспруденцији Суда правде Европске уније и Европског суда за људска права, Ревија за европско право, 2014, бр. 2-3, https://drive.google.com/file/d/0BzrjKJJ9B7LIamx5LVh4Qm9wSTA/view
 • Fabbrini, F., Larik, J., The Past, Present And Future Of The Relation Between The European Court Of Justice And The European Court Of Human Rights, Icourts Working Paper Series, бр. 37/2015. http://ssrn.com/abstract=2697513 (18. травња 2018).
 • Hofmann, H.C.H..  General Principles Of Eu Law And Eu Administrative Law, U : Barnard, C., Peers, S., (Eds.) European Union Law, Oxford University Press, Oxford, 2014. https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/13996/1/book%20-%20eu%20law%20-%20ch%208%20-%20hofmann.pdf (15. травња 2018).