ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА И РЕГУЛАТИВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 581-592

АУТОР(И): Радоје Брковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.581B

САЖЕТАК:

Персонална асистенција као једна од услуга социјалне заштите има за циљ помоћ грађанима, односно помоћ посебној категорији грађана – особама са  инвалидитетом. Имајући у виду специфичне потребе ових лица, персонална асистенција као један особен вид услуга социјалне заштите је од изузетне важности, нарочито ако се имају у виду новије демографске промене у структури становништва, повећање удела лица којима је потребан неки вид услуге социјалне заштите а нарочито оваква врста услуге. Ова тенденција присутна је у готово свим државама Европе, што свакако чини ову врсту услуге врло актуелном.

У раду ће бити анализиран концепт персоналне асистенције као врсте услуге социјалне заштите, неке од потешкоћа са којима се особе са инвалидитетом сусрећу у Србији, нормативни оквир којим се уређује ова услуга у домаћем праву, и могући предлози за побољшање овог института у домаћем законодавству, на основу анализе тренутног система персоналне асистенције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

персонална асистенција, стандарди, самосталан живот, социјална заштита, услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Динкић, М., Љубинковић, Б., Огњеновић, К., Рајков, Г., Милојевић, С., Сервиси социјалне заштите намењени особама са инвалидитетом: Усклађивање политике и праксе, Београд, 2008.
 • Жегарац, Н., Бркић, М., Развој локалних услуга социјалне заштите ка стандардима квалитета, Београд, 2007.
 • Јашаревић, С., Социјално право, Нови сад, 2010.
 • Кривокапић, М., Ранћеловић М., Преко активне политике запошљавања до инклузије особа са инвалидитетом у Републици Србији, Сарадња система на заштити посебно осетљивих група, Ниш, 2015.
 • Петровић, Ј., Преглед односа друштва према особама са инвалидитетом кроз историју, Теме, бр. 2/2012.
 • Стојановић, В., Персонални асистент – професија или занимање, Радно и социјално право, бр. 2/2016.
 • Стојановић, В., Социјални и радноправни положај особа са инвалидитетом, докторска дисертација, Правни факултет универзитета Унион, Београд, 2015.
 • Учур, М., Ђ., Социјално право, Загреб, 2000.
 • Закон о социјалној заштити, „Сл. гласник РС“, бр. 24/2011.
 • Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом, „Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 42/2009.
 • Personalna asistencija-ključ za samostalni život, Studija, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, 2014, http://umhcg.com/wp-content/uploads/2015/01/Personalna-asistencija-klju%C4 %8D-za-samostalni-%C5%BEivot-2.pdf
 • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, „Сл. гласник РС“, бр. 42/2013.
 • Републички Завод за социјалну заштиту, Минимални стандарди и спецификација услуга, www.zavodsz.gov.rs/PDF/standardi/Personalna%20asistencija.doc.
 • Стратегија за смањење сиромаштва у Србији http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/ 211704/strategija-za-smanjenje-siromastva-u-srbiji_cyr.pdf
 • Стратегија развоја социјалне заштите, „Сл гласник РС“ бр. 108/05.
 • Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, „Сл гласник РС“ бр. 55/05, 71/05, 01/07.
 • Студија практичне политике, Успостављање сервиса персоналне асистенције у Црној Гори, Удружење младих са хендикепом Црне Горе, ЦЕМИ, 2014.
 • Универзална декларација УН-а о правима човека http://www.unmikonline.org/regulations/ unmikgazette/04serbian/SChri/SCUniversal_Declaration_of_ Human_ Rights.pdf.
 • Стандардна правила УН-а о изједначавању могућности особа са инвалидитетом http://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/004_23.pdf