ИНСТИТУТИ И МЕХАНИЗМИ СТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОСТУПНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 549-579

АУТОР(И): Зоран Павловић, Милан Дакић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.549P

САЖЕТАК:

Полазећи од значаја омогућавања доступности здравствене службе као услова остварења квалитетне здравствене заштите, те индикатора који указују да је из корпуса права пацијената право на доступност здравствене заштите на врху листе најчешће угрожених, аутори кроз критички приказ нормативних, институционалних и функционалних механизама заштите, желе да изнађу кључне разлоге оваквог стања. Препознајући најчешће појавне облике повреда права, као централни предмет анализе узет је посебни законски институт којим је уређен начин и поступак остваривања права на најбројније здравствене услуге, а чије кључно обележје представља изричито утврђен рок у којем се исте морају пружити. Оно што додатно отежава задатак аутора јесте постојање супсидијарног метода остваривања истих права, који представља корективни елемент и нормирану екстензију домашаја права на здравствену заштиту, на начин да иста и даље задовољава законски оквир оличен у одредби „у границама материјалних могућности система здравствене заштите“ као јединог реалног ограничења рада здравственог система. Постојање овако квалитетног и целовитог модела, али и свести о свакодневним проблемима грађана да закажу и обаве лекарски преглед, представљају посебан изазов у изналажењу целисходних решења. Ово је истовремено разлог и основни мотив да адекватни одговори буду препознати у позитивноправном систему здравствене заштите, имајући на уму да до сада спроведене реформе система заштите права пацијената нису дале задовољавајуће резултате.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право на доступност здравствене заштите, рефундација трошкова здравствене заштите, заштита права пацијената, саветник пацијената.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бјеговић, В., Симић, С., Косановић, Р., Одговарајућа здравствена политика као предуслов реформе система здравствене заштите, Зборник радова: Основе за реформу система здравствене заштите у Републици Србији, Београд, 2001.
 • Nutbeam, D., Health promotion glossary, Health Promotion International: V 0113. no. 4. Oxford University Press, 1998.
 • Поповић, М. Н., Незадовољене здравствене потребе као показатељ доступности, приступачности и прихватљивости здравствене заштите, Докторска дисертација, Универзитет у Београду Медицински факултет, 2017.
 • Симић, С., Карактеристике система здравствене заштите, Зборник радова: Основе за реформу система здравствене заштите у Републици Србији, Београд, 2001.
 • Чиплић, С., Ђуричић, М., Булатовић, И., Спасојевић, Д., Људска права и медицина, Војносанитетски преглед, Волумен 67, бр. 9/2010.
 • Winslow, C. E. A., The Untilled Field of Public Health, Modern Medicine., бр. 2/1920.
 • Euro Health Consumer Index 2017 Report, Health Consumer Powerhouse 2018-01-29
 • „Шест  месеци рада  саветника за заштиту права пацијената у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине“, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, септембар 2014. 
 • Заштитници пацијентових права у здравственим установама на територији АП Војводине“, Покрајински омбудсман, септембар 2011.
 • Право на доступност здравствене заштите у АП Војводини, Извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, Нови Сад, 2018.
 • Устав Републике Србије (“Сл. гласник РС“ 98/2006)
 • Стратегија јавног здравља Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 22/2009)
 • Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017)
 • Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 55/2013, 99/2014, 123/2014, 106/2015, 10/2016)
 • Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 15/2016)
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
 • Закон о правима пацијената (“Сл. гласник РС“ 45/2013, 105/2017)
 • Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008…113/2017)
 • Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 10/2010, 18/2010, 46/2010, 52/2010, 80/2010, 60/2011, 1/2013, 108/2017)
 • Правилник о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“, бр. 38/2013)
 • Правилник о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената („Службени гласник РС“, бр. 68/2013)
 • План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 119/2017)
 • Врховни касациони суд, Решење Рев. 1148/2012 од 23.01.2014.