Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 127-136

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.127V

САЖЕТАК:

Уговор о превозу путника један је од уговора који омогућава лакше и ефикасније обављање туристичке делатности. Предмет овог рада је значај уговора о превозу путника у савременом туризму, основне карактеристике овог уговора (појам, врсте, закључење уговора, уговорне стране), као и одговорност превозиоца за закашњење у превозу, односно за оштећење здравља, повреду или смрт путника. Посебна пажња посвећена је ситуацији у којој се у улози наручиоца превоза јавља туристичка агенција као организатор путовања. На крају, аутор се бави и питањем превозом пртљага.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

превоз, туризам, превозилац, путник, организатор путовања.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Вујисић, Д., Уговор о организовању путовања – Одговорност организатора путовања, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
  • Горенц, В., Шмид, В., Пословно право у туризму и угоститељству, Загреб, 1999.
  • Драшкић, М., Уговори о превозу путника и пртљага, Нови Сад, 1978.
  • Јовановић, Н., Саобраћајно право, Београд, 2017.
  • Перовић, С., Стојановић, Д., Коментар Закона о облигационим односима, Горњи Милановац, Крагујевац, 1980.
  • Сушић, С., Туристичко право, Београд, 1986.