РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СРБИЈЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 737-743

АУТОР(И): Милан Палевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.737P

САЖЕТАК:

Аутор у раду разматра проблем стратегије развоја информатичког друштва у Србије у другој деценији XXI века, сматрајући овај аспект друштвених односа виталним са становишта перспективности Србије и одрживости њеног развоја у области високог образовања. Примаран методолошки приступ заснован је на догматској анализи Владине Стратегије који представља капиталан подстицајни документ, чије резултате треба очекивати у наредном периоду. Могућности њене реализације првенствено зависе од стања свести јавне власти, али и свих других друштвених институција, међу којима ће се издвојити субјекти високог образовања као пријемници али и преносници достигнућа савременог информационог света.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

информационо друштво, високо образовање, наставне методе, стратегија.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Брзаковић, M., Лаловић, K. и др., Осврт на значај примене савремених технолошких решења у образовању, конференција ИТОП17,  Крагујевац, 2017.
  • Врховац, В., Орошњак, М. и др., Нове технологије учења у високом образовању, XXIII Скуп Трендови Златибор, 2017.
  • Nelson, R. R., Knowledge and Innovation Systems, OECD Papers, 2000.
  • Протић, Д., Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године: безбедност информација и критична инфраструктура, Војнотехнички гласник, вол. LX, no. 4., 2012.
  • Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији (2010 – 2020)  „Сл. гласник РС“, бр. 51/2010.