НОВА ЕУ ОПЋА УРЕДБА О ЗАШТИТИ ОСОБНИХ ПОДАТАКА –ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗБОГ ЊЕНОГ КРШЕЊА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 755-777

АУТОР(И): Маја Буковац Пувача

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.755BP

САЖЕТАК:

У Еуропској унији право на заштиту особних података признато је као једно од темељних права појединаца. Све већа доступност особних података приватноправним и јавноправним субјектима и могућност њихове брзе и глобалне размјене и упорабе са собом носи ризик злоупораба, односно њиховог неовлаштеног прикупљања, обраде и пријеноса. Опћа уредба о заштити података почиње се примјењивати 25. свибња 2018. године. У цијелости је обвезујућа и изравно се примјењује у свим државама чланицама. У раду су обрађена нека питања одговорности за штету због њеног кршења, с нагласком на промјене које би у том подручју одговорности Уредба могла донијети у хрватско право.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право на приватност, заштита особних података, обрада особних података, штета, одговорност за штету, водитељ обраде, извршитељ обраде.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Boehm, F., Information Sharing and Data Protection in the Area of Freedom, Security and Justice, Towards Harmonised Data Protection Principles for Information Exchang at EU-level, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
 • Буковац Пувача, М., Функције правичне новчане накнаде у хрватском одштетном праву, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, в. 37, бр. 1/2016.
 • Буковац Пувача, М., “Сиве зоне” извануговорне одговорности – подручја могуће примјене правила о одговорности на темељу кривње и објективне одговорности за штету, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, в. 30, бр. 1/2009.
 • Буковац Пувача, М., Слакопер, З., Беланић, Л., Обвезо право, Посебни дио II, Извануговорни обвезни односи, Загреб 2015.
 • Coley, A., International Data Transfers: The Effect of Divergent Cultural Views in Privacy Causes Deji’ Vu, Hastings Law Journal, Vol. 68.
 • De Guise, P., Data Protection, Ensuring Data Availability, Taylor & Francis Group, LLC, 2017.
 • González Fuster, G., The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, Springer International Publishing Switzerland, 2014.
 • Gutwirth, S., Leenes, R., de Hert, P., Poullet, Y. (eds) European Data Protection: Coming of Age, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013.
 • Gutwirth, S., Leenes, R., De Hert, P., (eds), Data Protection on the Move, Current Developments in ICT and Privacy/Data Protection, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2016.
 • Gutwirth, S., Leenes, R., De Hert, P., (eds), Reforming European Data Protection Law, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, Springer Science+Business Media Dordrecht 2015.
 • Gutwirth, S., Leenes, R., De Hert, P., (eds), Reloading Data Protection, Multidisciplinary Insights and Contemporary Challenges, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, Springer Science+Business Media Dordrecht 2014.
 • Lambert, P., The Data Protection Officer, Profession, Rules, and Role, Taylor & Francis Group, LLC, 2017.
 • Leenes, R., Van Brakel, R., Gutwirth, S., De Hert, P., (eds.), Data Protection and Privacy: (In)visibilities and Infrastructures, Springer International Publishing AG, 2017.
 • Lynskey, O., The Foundations of EU Data Protection Law, Oxford University Press, 2015.
 • Patzak, A., Hilgard, C. M., Wybitul, T., European and German Privacy Laws and Cross-Border Data Transfer in US Discovery Procedures, Dispute Resolution International, v. 5, br. 2/2011.
 • Schünemann, J. W., Baumann, M.O., Privacy, Data Protection and Cybersecurity in Europe, Springer International Publishing AG, 2017.
 • Voigt, P., von dem Bussche, A,, The EU General Data Protection Regulation (GDPR), A Practical Guide, Springer International Publishing AG, 2017.
 • Weber, H. R., Staiger, D., Transatlantic Data Protection in Practice, Springer, Berlin Heidelberg, 2017.