ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 285-300

АУТОР(И): Зоран Илкић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.285I

САЖЕТАК:

Током целог трајања стечајног поступка, у свим његовим фазама, стечајни управник има активну улогу, и од брзине његовог поступања, залагања и рада, као и његових вештина и стручности, умногоме зависи адекватна примена у пракси одлука осталих органа стечајног поступка, проценат намирења стечајних поверилаца, висина трошкова поступка, те трајање самог процеса. Из тог разлога, у овом раду аутор разматра правни положај стечајног управника, а поготово његове обавезе и одговорности које има према самом стечајном дужнику, али и према трећим заинтересованим лицима, учесницима у поступку. Посебна пажња посвећена је осигурању од његове професионалне одговорности за штете које може проузроковати повериоцима стечајног дужника. Предмет анализе је и мноштво изузећа из осигурања предвиђених условима осигурања, која доводе у питање остваривање сврхе осигурања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стечајни управник, професионална одговорност, штета, осигурање, искључења.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Агенција за лиценцирање стечајних управника, Статистика стечајних поступака, http://alsu.gov.rs/statistika-stecajnih-postupaka/, 04.12.2017.
 • Беланић, Л., Обавезна осигурања од одговорности изван дјелатности промета и пријевоза у хрватском и поредбеном праву, с освртом на одређивање обвезника склапања осигурања и круга трећих особа, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 30, бр. 1/2009.
 • Бодул, Д., Грбић, С., О двојбама новог хрватског Стечајног закона – покретање казненог поступка као дискриминаторска препрека за остваривање правног статуса стечајног управитеља, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 73/2016.
 • ДДОР НОВИ САД а.д.о., Услови за осигурање од одговорности из делатности, Нови Сад, 2012.
 • ДДОР НОВИ САД а.д.о., Услови за осигурање од одговорности стечајних управника, Нови Сад, 2010.
 • Гарашић, Ј., Пријава тражбина страних вјеровника према еуропској Уредби о инсолвенцијским поступцима, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 37, бр. 3/2016.
 • Илкић, З., Правна заштита корисника услуга осигурања од одговорности, Зборник: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Иванчевић, К., Осигурање од професионалне одговорности адвоката, извршитеља и јавних бележника, Зборник радова: Осигурање и накнада штете, Златибор, 2013.
 • Јокић, С., Штета узрокована радом стечајног управника и њена реализација у судској пракси, Зборник радова: Актуелни проблеми накнаде штете и осигурања, Будва, 2004.
 • Козар, В., Почуча, М., Штета у стечајном поступку, Зборник радова: Осигурање, накнада штете и нови грађански судски поступци, Београд, 2011.
 • Lowry, J., Rawlings, Ph., Insurance Law: Doctrines and Principles, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2005.
 • Мркшић, Д., Петровић, З., Иванчевић, К., Право осигурања, Београд, 2014.
 • Осигурање Аура а.д., Општи услови за осигурање од професионалне одговорности, Бања Лука, 2015.
 • Сава осигурање а.д.о., Општи услови за осигурање од професионалне одговорности, Београд, 2010.
 • Славнић, Ј., Осигурање од професионалне одговорности данас, Ревија за право осигурања, бр. 3/2006.
 • Smith, J. M., Bankruptcy and its Effect on Property Claim Files, Smith, Rolfes & Skavdahl Company LPA, http://smithrolfes.com/Uploads/files/Bankruptcy%20and%20its%20 Effect%20on%20Property%20Claim%20Files.pdf, 10.02.2018.
 • Спасић, С., Штета у стечајном поступку, Зборник радова: Накнада штете и осигурање, Будва, 2005.
 • Станишић, С., Осигурање стечајног управника од одговорности за штету, Огледи из грађанског права II, Бања Лука, 2017.
 • Вуковић, А., Награда за рад и накнада трошкова за стечајног управитеља, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, год. 47, бр. 1/2010.
 • Wiener Städtische osiguranje a.d.o., Општи услови за осигурање од професионалне одговорности, Београд, 2011.
 • Wiener Städtische osiguranje a.d.o., Услови за осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима, Београд, 2007.
Прописи
 • Друга директива Савета о ефикасном вршењу слободе пружања услуга и којом се допуњује Директива 73/239/ЕЕЗ (Second Council Directive 88/357/EEC of 22 June 1988 on the coordination of laws, regulation and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 73/239/EEC, Official Journal L 172, 4.7.1988, p. 1-14).
 • Кодекс етике за стечајне управнике, „Сл. гласник РС“ бр. 11/2010.
 • Немачки Закон о стечају (Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBI. I S. 2866), die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBI. I S. 1693) geändert worden ist (InsO).
 • Правилник о начину обављања стручног надзора над радом лиценцираних стечајних управника, „Сл. гласник РС“ бр. 35/2010.
 • Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, „Сл. гласник РС“ бр. 1/2011 и 10/2012.
 • Правилник о утврђивању листа стечајних управитеља РХ, „Народне новине“ бр. 104/2015.
 • Стечајни закон Републике Хрватске, „Народне новине“ бр. 44/96, 29/99, 129/2000, 123/2003, 82/2006, 116/2010, 25/2012 и 133/2012.
 • Стечајни закон Републике Хрватске, „Народне новине“ бр. 71/2015 и 104/2017.
 • Уредба (ЕУ) 2015/848 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015 о стечајним поступцима (Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, Official Journal L 141, 5.6.2015, p. 19-72).
 • Уредба Савета (ЕЦ) бр. 1346/2000 од 29. маја 2000 о стечајним поступцима (Council regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, Official Journal L 160, 30.6.2000, p. 1-18).
 • Закон о стечају, „Сл. гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014.