Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 241-263

АУТОР(И): Катарина Иванчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.241I

САЖЕТАК:

Приликом закључења уговора о осигурању, или непосредно након тога, осигуравач је у обавези да уговарачу преда исправу о осигурању која одражава садржај уговора и представља доказ да је уговор закључен. Та исправа је најчешће полиса осигурања. Друге исправе које се издају су лист покрића и потврда о осигурању, односно сертификат о закљученом уговору о осигурању. У овом раду аутор разматра правила којима се уређује обавеза сачињавања исправе о осигурању и предаје уговарачу осигурања, садржај уговора о осигурању, односно полисе, као и права и обавезе уговорних страна уколико садржина полисе осигурања одступа од закљученог уговора о осигурању, као и питања од значаја за лист покрића. Пореде се решења српског права са решењима из упоредног права, одредбама Начела европског уговорног права осигурања и новине које се предлажу у Преднацрту Грађанског законика Републике Србије. Аутор указује на одређене недостатке и недоследности у решењима која се предлажу у Преднацрту ГЗ Србије у погледу исправа о осигурању и даје предлоге за корекције и побољшања овог текста.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор о осигурању, полиса осигурањa, лист покрића.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Беланић, Л., Хармонизација права осигурања у Еуропској унији с освртом на уговорно право осигурања, Зборник Правног факултета у Загребу, Vol. 60, No 6, децембар 2010.
 • Горенц, В. и др., Коментар Закона о обвезним односима, редактор Горенц, Загреб, 2005.
 • Иванчевић, К., Дискусије са округлог стола на тему „Уговор о осигурању у новом Грађанском законику Републике Србије“, Ревија за право осигурања, бр.4/2008.
 • Iturmendi Morales, G., Casares San Jose-Marti, I., Закон о уговору о осигурању Шпаније и предвиђене измене, Зборник радова: Европски пут права осигурања Србије, посебно уговора о осигурању, 2008.
 • Јанковец, И., у: Перовић, С. Стојановић, Д., (уредници) Коментар Закона о облигационим односима, Коментар уз чл. 897-965, књига друга, Крагујевац – Горњи Милановац, 1980.
 • Лабудовић, Ј., Нелојална конкуренција на тржишту осигурања, Зборник радова: Осигурање у светлу новог законодавства, 2005.
 • Маровић, Б., Жарковић, Н., Лексикон осигурања, Нови Сад, 2002.
 • Мисита, Н., Основе права заштите потрошача Европске заједнице, Сарајево, 1997.
 • Павић, Д., Уговорно право осигурања, Загреб, 2009
 • Пак, А., Полиса осигурања у савременом законодавству и одредбе о полиси у Нацрту Грађанског законика Србије, Зборник радова: Одговорност за штету, накнада штете и осигурање, Зрењанин, септембар 2017.
 • Пак, Ј., Право осигурања, Београд, 2011.
 • Петровић, З., Мркшић, Д., Иванчевић, К., Неживотна осигурања, Београд, 2007.
 • Петровић Томић, Н., Заштита потрошача услуга осигурања, Београд, 2015.
 • Славнић, Ј., Како регулисати закључивање уговора о копненом осигурању у Грађанском законику Србије, Правни живот, бр. 12/2007.
 • Славнић, Ј., Предлог тема за јавну расправу о решењима која нису прихваћена у Преднацрту Грађанског законика Републике Србије у односу на уговор о осигурању, Ревија за право осигурања, година XI, 1./2012.
 • Славнић, Ј., Јовановић, С., Садржина уговора о осигурању у Нацрту општег референтног оквира за европско право осигурања и закнима држава чланица Европске уније, Ревија за право осигурања, година VII, 1-2/2008.
 • Стојковић, Љ., Дискусије са округлог стола на тему „Уговор о осигурању у новом Грађанском законику Републике Србије“, Ревија за право осигурања, бр.4/2008.
 • Томашић, В., Транспортно осигурање, Београд, 1987.
 • Шулејић, П., Право осигурања, 2005.
 • Шулејић, П., Предлози за регулисање уговора о осигурању у Грађанском законику Србије који се односе на закључивање уговора, Зборник радова: Европски пут права осигурања Србије, посебно уговора о осигурању, Палић, 2008.
 • Шулејић. П., Предлог тема за јавну расправу о новим решењима која садржи Преднацрт Грађанског законика Републике Србије у односу на уговор о осигурању, Правни живот, бр. 11/2010.
 • Wilhelmsson, T.,(1993а), Questions for a Perspectives of Critical Contracts Law- and a Contradictory Answer: Contract as Social Cooperation in: Wilhelmsson,T. (ed) Perspectives of Critical Contract Law, Darthmouth, Aldershot et al. Према Мисита, Н., Основе права заштите потрошача Европске заједнице, Сарајево,1997.
 • Грађански законик Италије, Codice civile., (approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, e come modificato dalla Decreto 7 dicembre 2016, n. 291),
 • http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Lib4.htm, 24. 11. 2017.
 • Грађански законик Мађарске – Civil code Hungary, Chapter XLV, Insurance, http://www.aida.org.uk/pdf/Civil%20Code%20Insurance%20-%20Hungary.pdf
 • Грађански законик Холандије – Burgerlijk Wetboek Dutch Civil Code, Title 17 – Insurance, http://www.aida.org.uk/pdf/Dutch%20Insurance%20Law.pdf
 • Грађански законик Румуније из 2009. године – Codul civil al României Romania Civil Code, član 2200., http://aida.org.uk/pdf/Romania.pdf
 • Грађански законик Чешке Републике бр. 89/2012 од 3 фебруара 2012 ( на снази од 1.1.2014), http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89
 • Начела европског уговорног права осигурања – НЕУПО – Restatement of European Insurance Contract Law, Principles of European Insurance Contract Law,  (PEICL ) 1 novembar 2015, www.restatement.info
 • Преднацрт Грађанског законика Републике Србије, (у тексту: Преднацрт ГЗ Србије), Правни живот, бр. 5-6/2016/Година LXV/ Књига 581, 139-544.
 • Законик о осигурању Француске, French Insurance Code,
 • http://aida.org.uk/pdf/French%20Insurance%20Code%202004.pdf
 • Законик о осигурању Бугарске- Republic of Bulgaria, Insurance code, December  8, 2005, (), http://www.aida.org.uk/pdf/Bulgarian%20Insurance%20Code%202005.pdf
 • Закон о уговору о осигурању Републике Грчке бр. 2496/97, Insurance Contract Act (ICA) No. 2496/97, Greece, http://www.aida.org.uk/pdf/Greek%20Insurance%20Act.pdf.
 • Закон о оуговорима о осигурању Републике Немачке, Gesetz über den Versicherungsvertrag, (Versicherungsvertragsgesetz – VVG), vom 23 November 2007. (BGBI I S. 2631), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29 Juli 2009 (BGBI I S. 2355), http://www.aida.org.uk/pdf/German%20Insurance%20Contract%20Act.pdf,
 • Закон о облигационим односима (ЗОО), “Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89,“Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља
 • Закон о обвезним односима, Народне новине бр. 35/2005, 41/2008 (у тексту: ЗОО Хрватске ),
 • Закон о осигурању, (ЗО), „Службени гласник РС“, бр. 139/2014