СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У СЕКТОРУ УСЛУГA

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1083-1098

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.1083BS

САЖЕТАК:

Стране директне инвестиције представљају кључни фактор убрзања привредног раста и развоја држава широм света. Економска и правна повезаност и међусобна условљеност различитих светских тржишта омогућила је слободан прекогранични промет капитала са циљем инвестирања у националне привреде недовољно развијених држава и држава у развоју. Како државе пријемнице капитала очекују читав низ позитивних ефеката од страних директних инвестиција, то се настоји да се бројним мерама и погодностима за стране улагаче утиче на побољшање инвестиционе климе, умањење ризика, повећање обима и правилну секторску распоређеност страних директних инвестиција. Приливом страног капитала финансирана су сва три сектора привреде, али су ипак стране директне инвестиције биле најзаступљеније у сектору услуга, у оквиру кога су се нарочито издвајала улагања у финансијске услуге, телекомоникационе услуге и услуге информационе технологије. Потенцијали земаља у развоју, величина тржишта и развој технологије, допринели су приливу страних директних инвестиција у услужни сектор, док су државе тиме постале конкурентније и спремније за нове изазове које доноси глобализација.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стране директне инвестиције, сектор услуга, страни улагач, држава пријемница капитала, пословна клима.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бабић, М., Макроекономија, Загреб, 2003.
 • Balasubramanyam, V. N., Salisu, M., Sapsford, D., Foreign Direct Investment and Growth in EP and is Countries, The Economic Journal, Vol. 106, No. 434/1996.
 • Беговић, Б., Мијатовић, Б., Пауновић, М., Поповић, Д., Гринфилд стране директне инвестиције у Србији, Београд, 2008.
 • Bojnec, Š., Fertő, I., Globalization and Outward Foreign Direct Investment, Emerging Markets Finance & Trade, No. 54/2018.
 • Бутерин, Д., Блечић, М., Учинци изравних улагања у Хрватску, Зборник велеучилишта у Ријеци, Вол. 1, бр.1/2013.
 • Васиљевић, М., Страна улагања у српску привреду и одговорност државе, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, 2014.
 • Војиновић, Ж., Зеленовић, В., Стране директне инвестиције у Србији – разлике у начину инвестирања и њихове последице, Култура полиса, год XIV, бр. 33/2017.
 • Вукадиновић, Р., Појам и правно регулисање страних инвестиција, Право и привреда, бр. 7-9/2016.
 • Вукадиновић, Р., Међународно пословно право, Крагујевац, 2012.
 • OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Third Edition 1999.
 • Дашић, Б., Стране идректне инвестиције као показатељ регионалних неравномерности у Србији и могућности њихове ефикасне алокације, Економски хоризонти, 13, (1)/2011.
 • Дугалић, В., Стране директне инвестиције – трендови и очекивања, Банкарство, вол. 46, бр. 3/2017.
 • Јованчевић, Р., Димензије иноземних директних улагања у сувременом свијету, Економски преглед, 53, бр. 5-6/2002.
 • Magombeyi, М., Odhiambo, Nicholas, Foreign Direct Investment And Poverty Reduction, Comparative Economic Research, Volume 20, Number 2/2017.
 • Попов, Ђ., Оцена пословне климе и стране инвестиције, Зборник радова у Новом Саду, бр. 1/2006.
 • Раденковић-Јоцић, Д., Стране инвестиције у земљама у транзицији, Београд, 1997.
 • Ракић, Г., Трансфер капитала у области страних улагања – ризици и правна заштита, Право и привреда, бр. 4-6/2012.
 • Рапаић, С., Улога страних директних инвестиција у локалном економском развоју у Републици Србији (2001-2013), докторска дисертација, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2016.
 • Цветковић, П., Међународно-правна заштита страних инвестиција од некомерцијалних ризика, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2005.
 • Wang, Y., Zhao, L., Outward Freign Direct Investment from China: Recent Trend and Development, The Chinese Economy, Vol. 50, Issue 5/2017.
 • Закон о ратификацији Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава, сачињена у Вашингтону 18. марта 1965. године, Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр.2 од 12. маја 2006. године
 • Закон о улагањима, Службени гласник РС, бр. 89/2015.
 • Закон о девизном пословању, Службени гласник РС, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012 и 139/2014.