УГОВОР О ФОРФЕТИНГУ У ПОСЛОВНОЈ ПРАКСИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 169-180

АУТОР(И): Маријана Дукић Мијатовић, Вера Зеленовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.169DM

САЖЕТАК:

Уговор о форфетингу састоји се од купопродаје дугорочног спољнотрговинског потраживања, код којих извозник продаје банци или неком другом специјализованом финансијском институту своје спољнотрговинско потраживање, које није оптерећено могућношћу регресних захтева трећих лица према купцу потраживања, а које је обезбеђено неким од уговорних средстава обезбеђења. У овом раду ауторке су анализирале како правну природу, тако и привредне функције уговора о форфетингу у пословној пракси. Рад је методолошки конципиран и на телеолошкој компарацији уговора о форфетингу и других сродних уговора, као што је уговор о факторингу и уговор о кредитирању и есконту хартија од вредности и других потраживања пре рока доспелости, како са теоријског аспекта, тако и актуелне легислативе, домаће и на међународном нивоу, те економских бенефита овог правног посла за уговорне стране.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

форфетинг, легислатива, привредне функције.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Васиљевић, М., Рајчевић, М., Поповић, В., Уговори у привреди – теорија – пракса – обрасци, Бања Лука, 2002.
 • Васиљевић, З., Шеварлић, М., Нови видови финансирања агропривреде Србије, Економика пољопривреде, вол. 52, бр. 1/2005.
 • Витез, М., Банкарско право, Суботица, 2011.
 • Вуковић, Д., Факторинг и форфетинг – аспект ризика у финансирању спољне трговине, Банкарство, вол. 34, бр. 1-4/2005.
 • Дукић Мијатовић, М., Централна банка и развој финансијског тржишта, Правни живот, вол. 62, бр.11/2012.
 • Дукић Мијатовић, М., Меродавно право код уговора о међународној продаји, Култура полиса, бр. 32/2017.
 • Дукић Мијатовић, М., Међународно приватно право, Нови Сад, 2012.
 • Дукић Мијатовић, М., Узелац, О., Грујић, А., Економске реформе у функцији одрживог развоја Републике Србије, 5th International Leadership Conference, Opatija, Croatia, 24-25. март 2016.
 • Јовановић, Ђ., Форфетинг послови у функцији специфичног облика финансирања предузећа, Књиговодство, бр. 10/1996.
 • Младеновић, О., Форфетирање као један од облика финансирања извоза, Банкарство, вол. 39, бр. 3-4/2010.
 • Palmer, H., Structured trade and commodity finance, Euromoney Books, 2002.
 • Ристић, Ј., Милановић, С., Уговори о факторингу и форфетингу – нове уговорне форме, Економика, бр.4/2011.
 • Spasić, I., Dukić Mijatović, M., Bejatović, M., Factoring method of Financing in Business practice, Economic Research, vol 25, nо. 1/2012.
 • Суџука, Е., Дукић Мијатовић, М., Правне конструкције у савременом градјанском и пословном праву, Култура полиса, вол. 13, бр. 30/2016.
 • Станковић, Г., Дукић Мијатовић, М., Принцип ефикасности у грађанском судском поступку и владавина права, Зборник радова: Владавина права и правна држава у региону Источно Сарајево, Босна и Херцеговина, 25-25. октобар, 2014.
 • Царић, С., Витез, М., Дукић Мијатовић, М., Веселиновић, Ј., Привредно право, Нови Сад, 2016.
 • Чолак Михалик М., Форфетинг, Банкарство, вол. 32, бр. 1-2/2003.
 • Закон о девизном пословању (Сл.гласник РС бр.62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014)
 • Закон о банкама (Сл.гласник РС бр.107/2005,91/2010, 14/2015)      
 • Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука. УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист. СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)
 • Закон о факторингу (Сл. гласник РС“, бр. 62/2013)
 • Одлуком о достављању Народној банци Србије статистичких података о имовини и обавезама привредних друштава која се баве пословима факторинга и форфетинга(Сл. гласник РС“, бр. 35/2012 и 28/2013)
 • Itfa.org
 • http://www.tradeandforfaiting.com/
 • http://www.apr.gov.rs/