Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 871-901

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.871S

САЖЕТАК:

Тајна у привреди је нематеријално добро од нарочите важности за  стицање, јачање и одржавање конкурентске позиције на тржишту. Од значаја је и за очување и повећање конкурентности домаће привреде. Може бити научног, техничког, технолошког, комерцијалног, финансијског и томе сличног карактера и генерално се односи на пословање и тржишни положај привредног субјекта. У правном и пословном животу појављује се као пословна тајна и know-how. Пословну тајну чине информације и подаци које одликује: поверљивост, значај за конкурентску позицију субјекта пословне тајне и економска вредност. Know-how је тајно, привредно применљиво и преносиво знање и искуство. Тајну у привреди чине пословне тајне и know-how који нису опште познати, а тешко су доступни заинтересованим лицима односно конкурентима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

пословна тајна, know-how.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Алисхани, А., Know-how у садашњем и будућем праву, Правни живот, бр. 11/1996.
 • Арсић, З., Пословна тајна, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1-3/1989.
 • Бесаровић, В., Интелектуална права, индустријска својина и ауторско право, Београд 1993.
 • Верона, А., “Know-how” у Голдштајн, А. (ур.): Уговори аутономног привредног права, Загреб, 1975.
 • Верона, А., Know-how,  у: „Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada“, Београд 1978.
 • Верона, А., Уговор о уступању техничког знања (know-how), Реферат поднет на III међународном саветовању привредника и правника у Загребу, Београд, 1966.
 • Влашковић, Б., Oснови остваривања правне заштите појединих видова индустријске својине у Церовић, Р. (ур.): Право индустријске својине, Београд 1990.
 • Граић-Степановић, Сања, Пословна тајна као предмет права интелектуалне својине, Правни живот, бр. 13/2007.
 • Дамњановић, К., Уговор о  know-how и правила конкуренције у праву Европске уније и у домаћем праву, Право и привреда, бр. 5-8/2001.
 • Duston, T., Ross, T., Intellectual property protection for trade secrets and know-how http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/IP_Protection_for_Trade_Secrets_and_Know-how1076598753.pdf (приступљено јануара 2018. године).
 • Забел, Б., Пословна тајна, Београд, 1970.
 • Јaњић, M., Индустријска својина и ауторско право, Београд,1982.
 • Јанковец, И., Пословна тајна у акционарским друштвима, Право и привреда, бр. 5-8/2004.
 • Јовановић, Љ., Лекарска тајна, Београд, 1959.
 • Круљ, Љ., Правна заштита know-how-а, Београд, 1986.
 • Кусовац, В., Правна заштита пословне тајне, Правни информатор, бр. 1/2016.
 • Lane, J., Wegner, D., The Cognitive Consequences of Secrecy, Journal of Personality and Social Psychology, No 2/1995.
 • Марковић, С., Пословна тајна као предмет уговора о преносу индустријске својине, Правни живот, бр. 11-12/1993.
 • Милосављевић, М., Пословна тајна у услугама и њена заштита у Републици Србији , Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Милошевић, М., Пословна тајна привредног друштва, Правни информатор, бр. 6/2005
 • Мићовић, М., Начело лојалности и пословна тајна, Правни живот, бр. 11/2012.
 • Pozen, D., Deep Secrecy, Stanford Law Review, No 2/2010.
 • Прица, Р., Уговор о know-how-у, Београд, 1981.
 • Розенберг, В. и Таубер, Л., Индустриска и трговачка тајна и њена заштита, Београд, 1934.
 • Slepian, M., Chun, J., Mason, M., The Experience of Secrecy, Journal of Personality and Social Psychology, No 1/2017.
 • Симовић, С., Индустријска шпијунажа и заштита пословне тајне, Крагујевац, 2012.
 • Тешић, Н., Пословна тајна на српски начин (de lege lata), Зборник радова: Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд, 2011.
 • Wismeijer, A., Secrets and Subjective Well-Being: A Clinical Oxymoron in: Nykliček, I. et al. (eds.) Emotion Regulation and Well-Being, Springer Science+Business Media, LLC 2011.
Документи:
 • Communication to the Commission, Data, Information and Knowledge Management at the European Commission, Brussels, 18.10.2016, C(2016) 6626 final {SWD(2016) 333 final}.
 • World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Tunis Commitment, WSIS-05/Tunis/Doc/7-E, Tunis 18th November 2005.
 • Стратегија развоја информационог друштва у Србији до 2020. године („Службени гласник Републике Србије“  бр. 51/2010).
Правни прописи:
 • Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements, OJ L 93 of 28.3.2014.
 • Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, OJ L 157 of 15.6.2016.
 • Кривични законик („Службени гласник Републике Србије“ бр. 107/2005…).
 • Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2011).
 • Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015).
 • Закон о трговини („Службени гласник Републике Србије“ бр. 53/2010 и 10/2013).
 • Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/2005…).
 • Закон о информационој безбедности („Службени гласник Републике Србије“ бр. 6/2016).
 • Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник Републике Србије“  бр. 44/2010).
 • Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“  бр. 83/2014).
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“ бр. 120/2004).
Етички кодекси:
 • Кодекс пословне етике („Службени гласник Републике Србије“ бр. 1/2006).