ОСНОВИ АУТОНОМИЈЕ ВОЉЕ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ТРГОВАЧКИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 51-64

АУТОР(И): Тони Дескоски, Вангел Доковски

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.051D

САЖЕТАК:

У овом тексту аутори анализирају  разлоге за  прихватање могућности да стране међународних трговинских трансакција саме регулишу властита права и обавезе путем избора меродавног права. Основна премиса из које полазе аутори је слобода уговарања као основни постулат облигационог права и потребе за правном сигурношћу и предвидљивост правних система. Уколико стране самостално ступају у пословне односе, самостално одлучују да ли ће користити одређене услуге, онда се може очекивати и да саме могу материјално-правно регулисати те односе са једне стране, али и да одаберу меродавно право у колизионом смислу са друге стране.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

lex voluntatis, in dubio libertas, међународне трговинске трансакције, најближа веза, lex fori.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Beale, H. J., A Treatise on the Conflict of Laws, 1935.
 • Brand, A. R., Balancing Sovereignty and Party Autonomy in Private international law; Regression at the European Court of Justice, University of Pittsburgh School of Law Working Paper Series, Paper 25.
 • Гавроска, П., Судир на закони, Скопје, 2002.
 • Гавроска, П., Дескоски Т., Меѓународно приватно право, Скопје, 2011.
 • Grison, M., Forum-Selection Clauses in international and Interstate Commercial Agreements, Illinois Law Review, 1982.
 • Dovgert, A., Codification of Private International Law in Ukraine, Yearbook of Private International Law, 2005, Vol. VII (edited by Petar Sarčević, Paul Volken, Andrea Bonomi), Sellier.
 • Dursun, S., A critical examination of the role of party autonomy in international commercial arbitration and an assesment of its role and extent, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakultesi Dergisi (2012/1).
 • James, C. L., Effects of the Autonomy of the Parties on Conflict of Laws Contracts, Chicago-Kent Law Review, vol. 36, no. 2/1956.
 • Huang, J., Guomin, Lu., New Developments in Chinese Private International Law, Yearbook of Private International Law, 1999, Vol. I (edited by Petar Sarčević, Paul Volken, Andrea Bonomi), Sellier.
 • Johns, F., Performing party autonomy, Law and Contemporary Problems, Vol. 71, No. 3/2008.
 • Johnston, R., Party Autonomy in Contracts Specifying Foreign Law, William&Mary Law Review, Vol. 7, no. 37/1966.
 • Carswell, R. D., The Doctrine of Vested Rights in Private International Law, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 8, No. 2, Apr., 1959.
 • Kramer, L., Rethinking Choice of Law, Columbia Law Review, Vol. 90, No. 2, Mar, 1990.
 • Lehmann, M., Liberating the Individual from Battles between States: Justifying Party Autonomy in Conflict of Laws, Vandebilt Journal of Transnational Law, Vol. 41:38/2008.
 • Mandrey, M., Party Autonomy in Contractual and Non-Contractual Obligations, A European and Anglo-Common Law perspective on the freedom of choice of law in the Rome I Regulation on the law applicable to contractual obligations and the Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual obligations, Peter Lang GmbH, 2014.
 • Mario Giuliano и Paul Lagarde објављен у official Journal of the European Communities No C 282/1 од 30.10.1980.
 • Michael, R., Party Autonomy – A New Paradigm without a Foundation? Japanise Assosiation of Private International Law, June 2/2013.
 • Michaels, R., EU Law as Private International Law? Reconceptualising the country-of-origin principle as vested-rights theory, Journal of Private International Law, Vol. 2., No. 2/2006.
 • Перовић, С, Облигационо право, књ. 1, четврто издање, Београд, 1980.
 • Pfeiffer, M., Choice of law in International Family and Succession, The Lawyer Quarterly 4/2012.
 • Ruhl, G., Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency, објавено во: Conflict of Laws in Globilized World, edited by: Eckart Gottschalk, Ralf Michael, Giesela Ruhl, Jan von Hein, Oxford University Press, 2007.
 • Shuhong Y., Yongping X., Baoshi W., The Closest Connection Doctrine in the Conflict of Laws in China, Chinese Journal of International Law (2009), Vol. 8, No. 2/2009.
 • Smith, A. S., The Normativity of Private Law, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 31, No. 2/2011.
 • Harder, S., Review article convergence and divergence in Private International Law, Journal of Private International Law, Vol. 7, No. 3/2011.
 • Watt, M. H., Party Autonomy in International Contracts: from makings of a myth to the requirements of global governace, ERCL 3/2010.
 • Weinberger, D. A., Party autonomu and choice-of-law: the Restatement (Second), interest analysis, and the search for a methodological synthesis,  Hofстрa Law Review, Vol. 4, 1976.
 • Weinberger, D. A., Paty autonomy and choice-of-law: The Restatement (Second), Interest Analysis, and the search for a Methodological Synthesis, Hofстрa Law Review, Vol. 4, 1976.
 • Yetano, M. T., The constitutionalisation of party autonomy in European Family Law, Journal of Private International Law, Vol. 6, No. 1/2010.