О ПОТРЕБИ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПИСАЊА ЗАКОНА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 511-519

АУТОР(И): Драгана Ћорић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.511C

САЖЕТАК:

У овом раду укратко дајемо наше разлоге за установљавање посебне професије – пружаоца услуге експертске израде нацрта закона. Процес законописања је далеко компликованији и захтевнији са становишта познавања материје коју закон треба да обухвати од било ког самог поступка који се истим тим законима регулише. Истовремено је и креативан и истраживачки оријентисан; изузетно одговоран – са становишта језика и терминологије који се користе, познавања права, тј. целокупног система, познавања правила стварања и тумачења права, етичког, практичног а неретко и са политичког становишта.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

професионализација, писање закона, експерт

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци:
  • Аранђеловић, Д., О језику у законима и судским одлукама, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/1934.
  • Врањанац, Д., Џереми Бентам један покушај конституисања правне норме, Монографије 15, Београд, 2011.
  • Вукшић, З., Јединствена правила за израду прописа, доступно на сајту : http://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2016/11/vuksic.pdf
  • Ћорић, Д., Трагом расправа о унификацији југословенског права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2016.
  • Митровић, Д., Техника стварања права, у зборнику радова: Стварање права, Београд, 2000, Трећи скуп Југословенског удружења за теорију, филозофију и социологију права, Милочер 24 – 25. септембра 1999. године.
  • Поповић, М., Белешке о језику и правној терминологији са изабраном библиографијом радова писаца народа Југославије, сепарат Зборника за друштвене науке Матице Српске, бр. 56 /1971.
  • Радовановић, Љ., Законодавна власт и њене функције – како бива доношење закона, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1/1924.
  • Тасић, Ђ., Увод у правне науке, Београд, 1995.

Прописи:

Текстови на интернету: