ЈАВНО – ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 697-711

АУТОР(И): Дијана Савић Божић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.697SB

САЖЕТАК:

Земље у транзицији користе разне начине за привлачење страних инвеститора. Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља један од могућих модела инвестирања који локалним самоуправама обезбеђује могућност да добију разне инфраструктурне објекте, без употребе буџетског новца. ЈПП се идентификује као нови, снажан и веома ефикасан начин финансирања који у Републици Српској још увек није довољно развијен. Како јавни приходи углавном нису довољни за остваривање многих пројеката, потребна је имплементација нових ресурса и структурних могућности приватног и банкарског сектора. Тако је могуће финансирати пројекте које не би било могуће реализовати помоћу лимитираних буџетских средстава, чиме се обезбеђује ефикасније коришћење ресурса путем бољег приступа изворима капитала и професионалног управљања пројектима. Циљ рада је идентификација значаја најсложенијег инструмента за подстицање економског развоја, што јавно-приватна партнерства јесу, као и њихово познавање у теорији и кроз практичну примену. У првом делу говориће се о самом јавно-приватном партнерству, појму, дефиницијама, врстама, особинама и значају за земље у развоју, док се други део рада бави законском имплементацијом инструмента попут јавно-приватног партнерства и анализе правног регулисања у Републици Српској.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавно-приватно партнерство, јавни и приватни партнер, примена законa, Република Српска.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Васиљев, В., Јавно – приватна партнерства у Европској унији и Србији – развој модела, тржишта и законског оквира, Београд, 2015.
 • Вилус, Ј., Јавно – приватно партнерство и Услужно право, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Green paper on Public private partnerships and community law on public contracts and concessions, Commision of the European communities, Brussels, 2004, доступно на: eur-lex.europa.eu
 • Grimsey, D., Lewis, K., Public Private Partnerships, Edward Elgar, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2007.
 • EPEC, EPEC PPP Guide, European Investment Bank, Luxembourg, 2015.
 • International Monetary Fund, Public Private Partnerships, Fiscal Affairs Department, Washington, DC, 2004.
 • „Јавно-приватно партнерство и концесије“, Библиотека Народне скупштине Републике Србије, истраживање бр. Z-26/10 од 18.11.2011.
 • OECD, Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships, OECD Publishing, 2012.
 • Pongsiri, N., Regulation and Public Private Partnership, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 15 No. 6, 2002.
 • Рапајић, M., Полазна разматрања о јавно-приватном партнерству и управљању квалитетом услуга јавно-приватног партнерства, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Рапајић, М., Јавно – приватно партнерство у правном систему Србије, Зборник радова: Квалитет – пут у Европу, Бијељина, 2013.
 • Ристић, Ж., Економика јавног сектора, Институт за финансије и развој, Београд, 1992.
 • Филиповић, З., Услуге јавних служби и јавно-приватна партнерства у правном систему Србије, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Цветковић, П., Здравковић, У., Јавно – приватно партнерство у правном систему Републике Србије – полазна разматрања, Зборник радова Правног факултета LXIII, Ниш, 2012.
 • Commission interpretative communication on concessions under community law; Official Journal of the European Communities; C 121/2; 29. 4. 2000.
 • World Bank, Understanding Options for Private-Partnership Partnerships in Infrastructure: Sorting out the forest from the trees: BOT, DBFO, DCMS, Concession, Lease, Policy Research Working Paper 5173, Washington, DC, 2010.
 • Закон о јавно-приватном партнерству Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/09).
 • Закон о изменама Закона о јавно-приватном партнерству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/11).
 • Закон о јавно-приватном партнерству Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, бр. 02/10).
 • Закон о концесијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/13).
 • Нацрт Закона о јавно-приватном партнерству Федерације Босне и Херцеговине (http://www.upfbih.ba/uimages/ESVsjednice/esv67t5.pdf, приступ: 31.01.2018).
 • Уредба о поступку реализације пројеката јавно-приватног партнерства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 104/09).
 • Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку реализације пројеката јавно-приватног партнерства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 62/12).