НЕПОШТЕНА ПОСЛОВНА ПРАКСА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 803-816

АУТОР(И): Борко Михајловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.803M

САЖЕТАК:

Доношењем Директиве Европске уније о непоштеним пословним праксама, различити облици непоштеног и несавесног тржишног понашања трговаца према потрошачима доспевају у средиште интересовања правне теорије. У првом делу рада аутор анализира циљева постојања забране непоштене пословне праксе, као и подручје примене ове забране, полазећи од подручја примене Директиве о непоштеним пословним праксама. Потом аутор врши осврт на законско регулисање непоштене пословне праксе у српском праву, које, по узору на право Европске уније, прихвата тзв. тростепени приступ у регулисању овог института. На крају, указује се на различите облике остваривања заштите потрошача од непоштене пословне праксе, а посебна пажња посвећена је одредбама Закона о заштити потрошача о заштити колективног интереса потрошача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

непоштена пословна пракса, трговац, потрошач, подручје примене, остваривање заштите од непоштене пословне праксе

ЛИТЕРАТУРА:

  • Gómez Pomar, F., Тhe Unfair Commercial Practices Directive: A Law and Economics Perspective, Barcelona, 2006,
  • European Commission, Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfaircommercial practices, Brussels, 2009.
  • European Commission, Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, Brussels, 2016.
  • Collins, Н., Harmonization by example: European Laws against unfair commercial practices, The Modern Law Review, бр. 1/2010.
  • Михајловић, Б., Заштита потрошача од непоштеног пословања, Право и привреда, бр. 4-6/2012.
  • Михајловић, Б., Колективна заштита потрошача у праву Европске уније и праву Републике Србије, Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 2, Крагујевац, 2014.
  • Namyslowska, M., To B2C or not to B2C. Some reflections on the regulation of Unfair Commercial Practices from a Polish perspective, Journal of Consumer Policy, бр. 3/13.
  • Howells, G., Micklitz, H.W., Wilhelmsson, T., Towards a better understanding of unfair commercial practices, International Journal of Law and Management, бр. 2/09.