ПРАВНИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ФРАНШИЗИНГУ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОМЕТ ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 477-489

АУТОР(И): Његослав Јовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.477J

САЖЕТАК:

Резиме

Предмет овог рада су правни аспекти уговора о франшизингу који се односе на промет права индустријске својине. Уговор о франшизингу је неименовани привредни уговор у већини држава свијета. Области у којима се најчешће јављају франшизинг послови су област малопродаје, туризма, хотелијарства, рекреације, пословних и личних услуга. Међутим, области у којима се јавља овај посао није исцрпна.

Промет имовинскоправних овлашћења код права индустријске својине спада у аутономију уговорних страна. Носиоци права индустријске својине најчешће прометују права индустријске својине уговором о лиценци, као облик конститутивног промета и уговором о цесији, као облик транслативног промета. Међутим, не постоји сметња да се ова права прометују као облик конститутивног промета и путем других сложенијих уговора. Један од таквих уговора је и уговор о франшизингу.

Овај рад не обухвата економске аспекте франшизинг посла већ се искључиво односи на правне аспекте.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор о франшизингу, уговор о лиценци, уговор о цесији, право индустријске својине, know-how.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антић, О., Облигационо право, Београд, 2008.
 • Бесаровић, В., Интелектуална својина, Београд, 2011.
 • Васиљевић, M., Трговинско право, Београд, 2012.
 • Верона, А., Обвезно право: Лиценцни уговор у југославенском, иноземном и међународном праву, трећа књига, Загреб, 1981.
 • Вукадиновић, J., Неке карактеристике уговора о франшизингу у упоредном праву и у преднацрту српског Грађанског законика, Правни живот, бр. 11/2012.
 • Вукадиновић, Р., Међународно пословно право, Крагујевац, 2012.
 • Драшкић, М., Уговор о франшизингу, Београд, 1983.
 • Јањић, М., Уговор о лиценци, Београд, 1967.
 • Јовић, Њ., Промет права интелектуалне својине уговором о франшизингу и право конкуренције, Српска правна мисао, бр. 49/2016.
 • Јовић, Њ., Принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа, Српска правна мисао, бр. 48/2015.
 • Марковић, С., Поповић, Д., Право интелектуалне својине, Београд, 2013.
 • Миленковић-Керковић, Т., Уговор о франшизингу поново у Србији – појмовно одређење и битни елементи de lege ferenda, Право и привреда, бр. 5-8/2008.
 • Прица, Р., Уговор о know-how-у, Београд, 1981.
 • Rosenfield, C., The Law of Franchising, New York, 1970.
 • Спасић, И., Нормативно уређење Franchising послова – међународни аспект, Страни правни живот, бр. 2/2010.
 • Спасић, И., Franchising и облици интелектуалне својине, Право и привреда, 5-8/2008.
 • Спасић, И., Франшизинг посао, Београд, 1996.
 • Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89) и („Службени гласник РС“, бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04). 
 • Закон о патенту БиХ („Службени гласник БиХ“, 53/10).