ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – НОВА УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 423-437

АУТОР(И): Мирослав Милосaвљевић, Јелена Mилoсaвљeвић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.423M

САЖЕТАК:

Пре две године донет је Закон о становању и одржавању зграда, који садржи више нових решења која у досадашњем законодавству Републике Србије нису постојала. Једнa од  новина јесте увођење професионалних управника који обављају  услужне послове стамбеним заједницама, без обзира да ли су зграде уписане или не у регистар непокретности или су изграђене супротно закону о планирању и изградњи, с обзиром да су стекле својство правног лица самим својим постојањем, даном ступања на снагу Закона.

Постоје недоумице како применити прописе који се односе на ову област, с обзиром да код нас нема претходног искуства у правној и пословној пракси. Из наведених разлога, аутори су одлучили да приступе разматрању наведене теме, пре свега, дефинисањем појма и правног положаја професионалног управника, разматрањем услова за његово именовање, као и изучавањем улоге професионалног управника у одржавању зграда, анализирајући новоусвојени Закон, пратеће прописе и нека упоредноправна искуства.

На крају рада, дат је одговарајући закључак, који ће, надамо се, помоћи да се правилно схвате и примене постојећа нормативна решења у пракси. Указује се и  на потребу допуне новоусвојеног Закона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стамбена заједница, професионални управник, лиценца, одржавање зграде, овлашћења, принудна управа.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Милосављевић, М., Привредно уговорно право, Нови Сад, 2011.
 • Петровић, И. и др., Зaкoн o стaнoвaњу и oдржaвaњу стaмбeних згрaдa – нoвинe и прeднoсти, https://www.ekapija.com/news/1636085/zakon o stanovanju i odrzavanju stambenih zgrada novine i prednosti
 • Цeрић, А., Кaтaвић, М., Управљање одржавањем зграда, Грађевинар, бр. 53/2000, Загреб.
Прописи
 • Закон о становању и одржавању зграда „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 10/2016.
 • Зaкoном o стaнoвaњу “Службeни глaсник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92 – испрaвкa, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – испрaвкa, 48/94, 44/95 – др. зaкoн, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 – др. зaкoн и 99/11.
 • Зaкoном o oдржaвaњу стaмбeних згрaдa „Службeни глaсник РС“, бр. 44/95, 46/98, 1/01 – УС, 101/05 – др. зaкoн, 27/11 – УС и 88/11.
 • Зaкoн o сoциjaлнoм стaнoвaњу Службeни глaсник РС“, бр. 72/09  делом Зaкoнa o jaвнoj свojини ,“Службeни глaсник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14. 
 • Закона о осигурању, „Сл. глaсник РС“, бр. 139/2014.
 • Законом о привредним друштвима,  „Сл. глaсник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. зaкoн и 5/2015.
 • Закон о становању Републике Словеније, „Урадни лист Р. Словеније“, бр. 69/2003.
 • Зaкoну у влaсништву и другим ствaрним прaвимa Републике Хрватске, „Нaрoднe нoвинe“, брoj 91/96.
 • Закон о одржавању стамбених зграда Црне Горе, „Сл. лист ЦГ“, бр. 41/2016Уредби о одржавању зграда Републике Хрватске, „Нaрoднe нoвинe“, бр. 64/1997. 
 • Урeдба o рeшaвaњу стaмбeних пoтрeбa изaбрaних, пoстaвљeних и зaпoслeних лицa кoд кoрисникa срeдстaвa у држaвнoj свojини,  „Службeни глaсник РС“, бр. 102/10 и 117/12 – УС
 • Уредба о класификацији делатности Р.Србије („Сл. гласник Р.Србије“, бр54/10) и  Зaкoн o клaсификaциjи дeлaтнoсти  Србије („Службeни глaсник РС“, бр. 104/09).
 • Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржина регистра професионалних управника, „Сл. глaсник РС“, бр. 41/2017.
Извори са интернета