ИСКУСТВА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ У ПОГЛЕДУ ЕФЕКАТА ПРЕЛИВАЊА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 903-918

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.903LS

САЖЕТАК:

У овом раду аутор истражује ефекте преливања страних директних инвестиција у земљама у развоју. Заправо, акценат је на искуствима поменутих земаља у погледу ефеката преливања. Искуства су различита. У неким земљама преовлађују позитивна, а у неким негативна искуства. Међутим, занимљиво је што се резултати неких истраживања, спроведених у истој држави, не поклапају. Такође, аутор у раду наводи неопходне предуслове за позитивне ефекте преливања СДИ. Објашњавајући предуслове за позитивне ефекте СДИ, анализирају се искуства различитих земаља а која указују на то да испуњеност појединих предуслова не мора нужно да доведе до позитивних ефеката.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

ефекти преливања, стране директне инвестиције, искуства земаља у развоју.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aitken, B., Hanson, G., Harrison, A. Spillovers, foreign investment, and export behavior, Journal of International Economics, Vol. 43, No. 1-2/1997.
 • Albulescu, C. T., Do Foreign Direct and Portfolio Investments Affect Long-Term Economic Growth in Central and Eastern Europe?, Procedia Economics and Finance, Vol 23, 2017.
 • Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., Sayek, S., FDI and economic growth: the role of local financial markets, Journal of International Economics, Vol. 64, Issue 1, 2004.
 • Антевски, М., Стране директне инвестиције, карактеристике, обрасци и ефекти, бр. 1, 2008, доступно на: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2008/0025-85550801061A.pdf.
 • Беговић, Б., Мијатовић, Б., Пауновић, М., Поповић, Д., Гринфилд стране директне инвестиције у Србији, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2008.
 • Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A., Osnovi investicija, Data status, Beograd, 2009.
 • Girma, S., Gong, Y., Görg, H., Lancheros, S., Investment liberalization, technology take-off and export market entry: Does foreign ownership structure matter?, Journal of Economic Behavior & Organization, No. 116/2015.
 • Girma, S., Gong, Y., Görg, H., Lancheros, S., Estimating direct and indirect effects of foreign direct investment on firm productivity in the presence of interactions between firms, Journal of International Economics, Vol 95, 2015.
 • Goldstein, I., Razin, A., An information-based trade off between foreign direct investment and foreign portfolio investment, Journal of International Economics, Vol 70, 2006.
 • Gorodnishenko, Y., Svejnar, J., Terrell, K ., When does FDI have positive spillovers? Evidence from 17 transition market economies, Journal of Comparative Economics, No 42/2014.
 • Damijan, J., Rojec, M., Majcen, B., Knell, M., Impact of firm heterogeneity on direct and spillover effects of FDI: Micro-evidence from ten transition countries, Journal of Comparative Economics, Vol 41, 2013.
 • Dimopoulos, А., EU Foreign Investment Law, Oxford, 2011.
 • Campos, N., Kinoshita, Y., Foreign Direct Investment and Structural Reforms: Evidence from Eastern Europe and Latin America, IMF Working Paper, 2008.
 • Campos, N., Kinoshita, Y., Foreign Direct Investment as Technology Transferred: Some Panel Evidence from the Transitional Economies, Manchester School, Vol. 70, No. 3/2002.
 • Carlton, D., The Location and Employment Choices of New Firms: An Econometric Model with Discrete and Continuous Endogenous Variables, Review of Economics and Statistics, Vol. 65, No. 3/1983.
 • Krugman, P., Fire-sale FDI. In: Edwards, S. (Ed.), Capital flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence and Controversies, University of Chicago Press, Chicago, 2008.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Ефекти преливања страних директних инвестиција, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 8, Крагујевац, 2017.
 • Lin, P., Liu, Z., Zhang, Z., Do Chinese domestic firms benefit from FDI inflow? Evidence of horizontal and vertical spillovers, China Econоmic Review, Vol. 20, Issue 4, 2009.
 • Lu, Y., Tao, Z., Zhu, L., Identifying FDI spillovers, Journal of International Economics, Vol. 107, 2017.
 • Матић, В., Базел III – коефицијент левериџа, Банкарство, бр. 1/2012.
 • Nakamura, R., Agglomeration economies in urban manufacturing industries: a case of Japanese cities, Journal of Urban Economics, Vol. 17, Issue 1, 1985.
 • Prasad, E., Rajan, R., Subramanian, A., Foreign Capital and Economic Growth, NBER Working Paper Series 13619, National Bureau of Economic Research, 2007.
 • Smarzynska, B., Spatareanu, M., FDI Spillovers through Backward Linkages in Romania: Some Determinants, World Bank, 2002. Доступно на: http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.195.1059&rep=rep1&type=pdf
 • Smarzynska – Javorcik, B., Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages, American Economic Review, Vol 94, 2004.
 • Henderson, Ј. V., Efficiency of resource usage and city size, Journal of Urban Economics, Vol. 19, Issue 1, 1986.
 • Van Horne, J., Wachowicz, J., Оsnove finansijskog menadžmenta, Zagreb, 2002.
 • Wang, J., Wang, X., Benefits of foreign ownership: Evidence from foreign direct investment in China, Journal of International Economics, No. 97/2015.