Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 265-283

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.265M

САЖЕТАК:

Ризик као појам асоцира на многе претпоставке, у зависности са којег аспекта се посматра, односно анализира. Посматран са аспекта осигурања, ризик је један од  основних елемената без којег осигурање не постоји. Ризик  у осигурању је опасност која прети некој имовини или лицу обухваћеним уговором о осигурању и чије је осигурање допуштено законом и моралом. Ризик директно утиче на висину премије која у осигурању представља цену услуге осигурања и која је битан елемент уговора о осигурању. Висина премије као цене осигурања на првом месту зависи од интензитета ризика, али и од других фактора као што су: осигурана сума, трајање осигурања, општи трошкови осигурања и др. Суштина је да између ризика и премије постоји веома уска повезаност. То значи да се свака промена ризика неминовно  одражава  и на висину премије. Ако се ризик који је обухваћен осигурањем током трајања осигурања повећа или смањи то ће се директно одразити на повећање или смањење премије осигурања.

У економско-техничком смислу ризик представља вероватноћу наступања неког економски штетног догађаја. Као правни појам ризик је у услугама осигурања битан елемент уговора за који су везане бројне обавезе уговорних страна -осигуравача и осигураника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

осигурање, ризик, повећање ризика, смањење ризика, премија.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Авдаловић, В., Менаџмент ризиком у осигурању, Београд, 2000.
 • Dickson, G., Introduction to insurance, London, 1984.
 • Јанковец, И., Миладиновић, З., Право осигурања, Ниш, 2006.
 • Јанковец, И., Уговори у привреди, Београд, 1987.
 • Јанковец, И., Привредно право, Београд, 1981.
 • Калинић, В., Авдаловић, В., Маркетинг истраживање у осигурању, Привредна изградња, бр. 3-4/96
 • Константиновић, М., Облигационо право, Београд, 1957.
 • Crockford, N., Risk menagment, London, 1991.
 • Маровић, Б., Авдаловић, В., Осигурање и управљање ризиком, Суботица 2003.
 • Маровић, Б., Осигурање и шпедиција, Нови Сад 2001.
 • Маровић, Б. Жарковић, Н., Превентива основна претпоставка успешног управљања ризицима, Привредни инжењеринг, бр. 2/94.
 • Огризовић, Д., Риск манаџемент (управљање ризиком) идентификација ризика-израда шеме организације предузећа,  Привредно правни приручик, бр. 6/90.
 • Огњановић, С., Трансформација ризика у осигурању од одговорности, Правни живот, бр. 10/2001.
 • Палаш, А., Ризик у привреди и осигурању,  Осигурање и привреда, бр. 6/1969.
 • Рајичић, Б.,  Обавезе осигураника из уговора о осигурању имовине, Правни живот, бр. 11-12/93
 • Славнић, Ј., Осигурање ризика природних катастрофа, Правни живот, бр.10/2000.
 • Стојиљковић, В., Обавеза осигураника на пријављивање околности значајних за процену ризика, Правни живот, бр. 11/95.
 • Шулејић, П., Право осигурања, Београд, 2005.
 • Шулејић, П., Могућност покривања ризика изван традиционалних метода осигурања,  Правни живот, 11/96.
 • Шулејић, П., Правичност и интереси у расподели ризика путем осигурања, Правни живот, бр. 11-12/94.
 • Шулејић, П., Осигурање од грађанске одговорности, Београд, 1967.
Закони
 • Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, са изменама у бр. 38/85, 46/85, 57/89, и Службени лист СРЈ, бр. 31/9;. 22/99, 23/99, 35/99, 44/99.
 • Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије, бр. 139/2014
Судска пракса
 • Пресуда Вишег привредног суда бр. 1082/96. Информатор бр. 168/97.
 • Пресуда врховног суда Србије, Прев. Бр. 152/95. Билтен Врховног суда бр. 2/95.