ПРЕКОГРАНИЧНИ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА: СТАЊЕ И ИЗАЗОВИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 389-406

АУТОР(И): Милена Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.389P

САЖЕТАК:

У свету се сваке године произведу милиони тона отпада. Значајан део овог отпада је опасан отпад и он се оправдано везује за животну средину будући да својим могућим негативним ефектима директно утиче на њено очување и опстанак.

Транспорт опасног отпада представља изузетно сложен и високо ризичан сегмент иначе комплексног система управљања опасним отпадом, због могућих удеса који би, без сумње, имали изразито штетне последице по здравље људи и животну средину. Будући  да државе у којима се опасан отпад генерише немају једнаке капацитете да га збрињавају на делотворан начин, у складу са принципима заштите животне средине, његов увоз и извоз су неминовни, а сам транспорт у тим околностима постаје прекогранични. Оваква врста транспорта захтева повећану одговорност и безбедност, што свакако представља изазов за законодавца који треба да осигура исправно и безбедно кретање овог отпада, али и изазов за одређене негативне друштвене појаве, каква је илегална трговина опасним отпадом.

Предмет овог рада је управо прекогранични транспорт опасног отпада, а кључна разматрања су везана најпре за појам и класификацију опасног отпада те њихов значај, затим за законодавни оквир Србије у коме се транспорт овог отпада одвија, за услове и начин кретања опасног отпада, као и за питање незаконитог транспорта,  његових узрока и начина обављања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

животна средина, опасан отпад, прекогранични транспорт опасног отпада, илегална трговина опасним отпадом.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Бугарски, Т. Д., Изазови организованог еколошког криминалитета, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2015
  • EFFACE: Illegal Shipment of e-waste from the EU, A case study on illegal e-waste export from the EU to China, 2015.
  • Elliott, L. Fighting Transnational Environmental Crime, Journal of International Affairs, 2012. Vol. 66. No. 1. превод Ј. Вигњевић, Безбједност-Полиција-Грађани, година Х бр. 1-2/14.
  • EEA (European Environment Agency) Report, Waste without borders in the EU?- Transboundary shipments of waste, No. 1/2009.
  • Маркићевић, М., Милановић, М., Управљање опасним отпадом у Републици Србији, Зборник радова Географског факултета, година 2003. Свеска LI
  • Панић, М., Управљање опасним отпадом – планирање, организација, функционисање система, Београд, 2010.
  • Панић, М., Јојић,-Главоњић, Т., Организација система управљања опасним отпадом у Републици Србији и одабраним европским државама, Зборник радова, Свеска LVII, 2009.