МЕДИЦИНСКО ОДШТЕТНИ АСПЕКТ ОПЋЕ УРЕДБЕ ЕУРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ВИЈЕЋА (GDPR)

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 627-637

АУТОР(И): Бланка Качер

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.627K

САЖЕТАК:

Овај рад открива и анализира једну правну празнину, коју Уредба није попунила. Наравно да није нужно да се тај проблем ријеши Уредбом, но штета што се пропустило то унутар Уредбе правно регулирати. Тема је везана за особне податке и њихову заштиту, али је свакако и у јавном интересу да се одређени подаци прибаве, те користе уз правилно чување и заштиту. Показало се да, у једном специфичном, али реалном случају, опћи принципи из Уредбе не функционирају. То доводи до закључка да је потребно што прије празнину попунити, ради правне сигурности и владавине права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

особни подаци, заштита, право особности, грађанскоправна одговорност, заштита.

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци:
  • Бобио, Н., Есеји из теорије права, Сплит, 1988.
  • Чизмић, Ј., Бобан, М., Учинак нове ЕУ Уредбе  2016/679 (GDPR) на заштиту особних података у Републици Хрватској, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 39, бр. 1/2018.
  • Просо, М., Одговорност за неимовинску штету због повреде права на приватност, докторска дисертација обрањена на Правном факултету Свеучилишта у Сплиту 2012. год. (необјављено).
Прописи:
  • Уредба (ЕУ) 2016/679 Еуропског парламента и Вијећа од 27. травња 2016. о заштити појединаца у вези с обрадом особних података и о слободном кретању таквих података те о стављању изван снаге Директиве  95/46/ЕЗ (Опћа уредба о заштити података) (СЛ Л 119, 4.5.2016.) – GDPR – General Data Protection Regulation
  • Директива (ЕУ) 2016/680 Еуропског парламента и Вијећа од 27. травња 2016. о заштити појединаца у вези с  обрадом особних података од стране надлежних тијела у сврхе спречавања, истраге, откривања или прогона  казнених дјела или извршавања казнених санкција и о слободном кретању таквих података те о  стављању изван  снаге Оквирне одлуке Вијећа 2008/977/ПУП (СЛ Л 119, 4.5.2016.)
  • Директива 95/46/ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа од 24. листопада 1995. о заштити појединаца у вези с обрадом  особних података и о слободном протоку таквих података (СЛ Л 281, 23.11.1995.).
  • Закон о обвезним односима, НН бр. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/2018.
  • Закон о парничном поступку – прочишћени текст. НН бр. 148/2011. Прочишћени текст Закона о парничном поступку обухваћа Закон о парничном поступку, објављен у СЛ СФРЈ, бр. 4/77. и 36/77. (испр.) те његове измјене и допуне објављене у СЛ СФРЈ, бр. 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90. и 35/91, Закон о преузимању Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 53/91. (ступио на снагу 8. листопада 1991), Закон о измјенама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 91/92. (ступио на снагу 8. сијечња 1993), Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 112/99. (ступио на снагу 6. студенога 1999), чл 50. Закона о арбитражи, објављен у НН, бр. 88/01. (ступио на снагу 19. листопада 2001), Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен НН, бр. 117/03. (ступио на снагу 1. просинца 2003), чл. 129. Закона о измјенама и допунама Овршног закона, објављен у НН, бр. 88/05. (ступио на снагу 28. српња 2005), Одлуку УСРХ, бр. У-И-1569/04. и др., објављена у НН, бр. 2/07. и 96/08, Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 84/08. (ступио на снагу 1. листопада 2008, осим одредбе чл. 49. која ступа на снагу на дан пријама Републике Хрватске у Еуропску унију), исправак Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 123/08) те Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 57/11. (ступио на снагу 2. липња 2011, осим одредби чл. 14, чл. 29. у дијелу који се односи на Еуропски суд и чл. 49. које ступају на снагу на дан пријама Републике Хрватске у Еуропску унију), 25/2013.
Интернетски извори: