ПРОБЛЕМ CHF КЛАУЗУЛЕ – ОСНОВ ЗА РАСКИД ИЛИ НИШТАВОСТ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 181-197

АУТОР(И): Ана Опачић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.181O

САЖЕТАК:

Аутор се у раду бави питањем монополског положаја банака који је резултирао бројним кршењима одредби Закона о облигационим односима. Аутор указује на проблем коришћења валутних клаузула у уговорима о кредиту са посебним освртом на спорну валутну клаузулу швајцарског франка. Данас је актуелизовано питање да ли ове спорне уговоре оспоравати на темељу разлога за раскид или тражити апсолутну ништавост. Наглим скоком ове валуте које је било праћено, а по неким индицијама и додатно изазвано противправним понашањем банака које су ове кредите пласирале, корисници су доведени до руба егзистенције, извршења на непокретности и присилна исељења су постала стварност, на коју је упозоравано уколико се држава активно не укључи у решавање овог проблема, који у Србији оптерећује више од 20 000 корисника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

ништавост, раскид уговора, кредит, швајцарски франак, Србија.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Беговић, Б., Ревизионизам на делу:наставак саге о валутној клаузули, доступно на: http://www.pars.rs/files/ACFrOgCXCDcpR1nMwTtGwmwoVg9ZndQt5GQgyPdo6Iozr9uB_NwpjAsDlgTlUKuEbTIfZdbwNq9gELv0ipyn8G8maRSAc6zdx47dqCLgMg35jtumuDN2cZn2FZ0Tij8=.pdf.
 • Марковић Бајаловић, Д., Заштита корисника финансијских услуга, доступно на: http://efektiva.rs/aktuelnosti-krediti/zastita-korisnika-finansijskih-usluga.
 • Опачић, А.,  Положај корисника финансијских услуга и валутна клаузула која штити интерес банке, Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, Год. 24, бр. 3/2016.
 • Опачић, А., Заштита корисника финансијских услуга у контексту хармонизације са правом ЕУ, Зборник радова: Услуге и зашрита корисника, Крагујевац, 2015.
 • ECB Financial Stability Review, June 2010.
 • Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица са једне, и Републике Србије са друге стране, Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/2008.
 • Закон о заштити потрошача, Службени гласник РС, бр.73/2010.
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга, Службени гласник РС, бр. 36/2011.
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 139/2014.
 • Закон о заштити потрошача, Службени гласник бр.62/2014 и 6/2016- др.закон.
 • Закон о облигационим уговорима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и Сл. лист СРЈ, бр. 31/93.
 • Закон о девизном пословању, Службени гласник, бр. 62/06, 31/11,119/12 и 139/14.
 • Закон о привредним друштвима, Сл.гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015.
 • Извештај НБС о банкарском сектору доступан на:
 • http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/55/55_4/kvartalni_izvestaj_II_14.pdf
 • Opinion Of The European Central Bank of 5 July 2011 on a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements relating to residential property (CON/2011/58)
 • Предлог закона доступан на:
 • https://www.parlament.ba/sadrzaj/zakonodavstvo/u_proceduri/default.aspx?id=58983&langTag=bs-BA&pril=b
 • Пресуда и рјешење Врховног суда Републике Хрватске у случају Франак од 14.05.2015, Ревт 249/14-2.
 • Пресуда Аплеционог суда у Новом Саду, ГЖ 343/18.
 • Пресуда Апелационог суда у Београду, ГЖ 1751/2018
 • Рев 60/2016 од дана 27. 4. 2017. и Рев 321/2016. од дана 25. 1. 2017. 
 • Решење Врховног суда Србије, Прев.295/99 од 19. 01. 2000. године.
 • Службени лист Европске Уније, Л 60/34, доступно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=HR (12.12.2015.)
 • Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts