ПРАВО НА ЗАШТИТУ ГЕНЕТСКЕ ПРИВАТНОСТИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 651-663

АУТОР(И): Тамара Ђурђић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.651DJ

САЖЕТАК:

Право на поверљивост медицинских података пацијента као еманација  права пацијента на приватност, пре свега права на поверљивост медицинских података представља једно је од основних  људских права гарантованих у домену здравствене заштите. Заштита личних  података посебно добија на значају када је реч о генетским подацима као нарочито осетљивој категорији личних података, с обзиром да се на основу њих могу открити деликатне информације о физиологији и здрављу појединца, тако да њихово откривање представља значајно задирање у приватну сферу лица на које се односе.  Како је заступљеност и значај ових података  све већи у превентивној медицини,  повећава се и могућност њихових злоупотреба, због чега је и питање њихове правне заштите у фокусу савременог права, и биће предмет овог рада.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

приватна аутономија, лични подаци, генетска приватност, генетски подаци.

ЛИТЕРАТУРА:

  • David, H., The Right to Privacy, Infobase Publishing, 2009.
  • Димитријевић, В., Папић, Т., Петровић, В., Међународно право људских права, Београд, 2006.
  • Ђурђић, Т., Право пацијента на обавештење код пружања лекарских услуга, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
  • Кандић – Поповић, З., Правна заштита основних људских вредности у централној и источној Европи и модерна биотехнологија, Budapest-Praha, 1999.
  • Клајн, И., Шипка, М., Велики речник страних речи и израза, Нови Сад, 2006.
  • Милосављевић, Б., Поповић, Д., Уставно право, Београд, 2015.
  • Шимундић, С., Правна информатика, Сплит, 2007.
  • http:// europa.eu/lisbon_treaty/take/indeks_de.htm, 20.04.2018.