ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СПОРТСКОГ АГЕНТА У ПРЕГОВОРИМА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 377-385

АУТОР(И): Зоран Вуковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.377V

САЖЕТАК:

Професионални спорт се у нашем времену убрзано креће у правцу потпуне комерцијализације и представља високопрофитабилну пословну делатност вредну више десетина милијарди долара на годишњем нивоу. Вишеструки пораст броја трансфера и прихода у професионалном спорту имали су за последицу, између осталог, и појаву читавог низа нових занимања у систему спорта. Међу њима су и спортски агенти који, поступајући у оквиру овлашћења која имају, посредују у спортским трансферима, односно настоје да спортисту доведу у везу са спортском организацијом ради преговора о закључењу уговора о раду, или да једну спортску организацију доведу у везу са другом ради преговора о закључењу уговора о трансферу. Посредовање у спортским трансферима представља најчешћи вид деловања спортских агената и типичну услугу коју пружају својим клијентима. Међутим, у условима савременог спорта спортски агенти на уговорној основи својим клијентима пружају и широк дијапазон других услуга. У њих спадају: заступање приликом закључивања различитих врста уговора, тумачење страних правних прописа (приликом трансфера спортисте у иностранство), управљање имовином клијента, дугорочно планирање његове каријере, старање о јавном имиџу клијента, организовање конференција за медије итд.
Предмет интересовања аутора у овом раду је разматрање правног положаја спортских агената у преговорима који се воде ради закључења уговора о раду спортисте, односно уговора о трансферу спортисте из једне у другу спортску организацију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

преговори, спортски агенти, трансфери у спорту, предуговорне обавезе, предуговорна одговорност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Barnett, K., Sports agents and professional athletes: The legal relationships surrounding professional sports, доступно на: http://www.kentlaw.edu/perritt/courses/seminar/barnett Sports Agents and Professional Athletes by Katrina – Final Draft.pdf 
 • Bohrer, M., Die Haftung des Dispositionsgaranten, Ebelsbach, 1980.
 • Ђурђевић, Н., Мићовић, М., Вуковић, З., Уговори у спорту, Крагујевац, 2014.
 • Јечменић, М., Уговор о посредовању у спорту, Гласник права Правног факултета у Крагујевцу (online часопис), бр. 2/2012. 
 • Lam, C., Rechtliche Aspekte der Spielervermittlung, GRIN Verlag GmbH, 2013.
 • Markesinis, B., Unberath, H., Johnston, A., The German Law of Contract – A Comparative Treatise, Oxford University Press, 2006.
 • Орлић, М., Закључење уговора, Београд, 1993.
 • Радишић, Ј., Предуговорна одговорност, Београд, 1991.
 • Радишић, Ј., Облигационо право, општи део – седмо издање, Београд, 2008.
 • Sekulovic, A., Profession: agent sportif – Contribution á une Théorie des modéles professionnels, These de doctorat, Universiteté Paris Ouest – Nanterr la Défense, 2013.
 • Soergel/Wiedemann, Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch, Band 2/1, 11. Auflage, Stuttgart, 1986.
 • Study on sports agents in the European Union, доступно на, http://ec.europa.eu/sport/ documents/study_on_sports_agents_in_the.pdf
 • Flume, W., Allgemeiner Teil des burgerlichen Rechts, Band II: Das Rechtsgeschaft, 3. Auflage, Berlin-New York, 1979.