КАРАКТЕРИСТИКЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 439-460

АУТОР(И): Дејан Пилиповић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.439P

САЖЕТАК:

Савремени правни промет се одвија путем разних уговора уз појаву све већег броја специфичних уговора као што су они који настају у вези са услугама од општег економског интереса и у вези са обављањем комуналних дјелатности. У раду се настоје изнаћи конкретне карактеристике и њихова типологија кроз научно испитивање уговора о продаји или снабдијевању топлотном енергијом, те показати његове особености. Мисли се на грађанскоправни уговор закључен између правног лица и потрошача као физичког лица за његове потребе или потребе домаћинства. На једном мјесту се даје сликa уговора кроз призму његових карактеристика. Полази се од типологије карактеристика овог уговора са подтиповима: „класично-облигационе“ (једноставне када се уговор проведе кроз класичну класификацију облигационог права и неједноставне када је дискутабилно да ли је уговор именовани и једноставни) и „специфичне потрошачко-комуналне“ (услуге од општег економског интереса и комунална дјелатност снабдијевања топлотном енергијом у вези са којима се закључује уговор; слобода уговарања, њена ограничења и садржина уговора – граничне са „класично-облигационим“ и деривативне). Подјела није искључива нити савршена, јер се ове особине некада међусобно преплићу, условљавају и корелирају због „потрошачко-комуналног“ контекста овог уговора, али је од значаја за ову научну анализу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор о продаји топлотнe енергијe, карактеристике, типологија, услуге од општег економског интереса, комуналне услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антић, О., Облигационо право, Београд, 2011.
 • Bourgoignie, T., Jovanić, T., Simpson, R., Zaštita potrošača, uključujući ugrožene potrošače, u oblasti usluga od   opšteg ekonomskog interesa, tekst za diskusiju (prevela: B. Vujačić Schwodler), 29.02.2012. godine.
 • Водинелић, В., Грађанско право, Увод у грађанско право и Општи део грађанског права, Београд, 2012.
 • Водинелић, В., Јавно и приватно право, Београд, 2016.
 • Вучковић, Ј., Комуналне услуге, Зборник радова: Услуге и заштита корисника Крагујевац, 2015.
 • Ђорђевић, С., Јавне услуге и цивилно друштво, Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
 • Јанковец, И., Уговорна одговорност, Београд, 1993.
 • Јелинић, С., Пледоаје за – услужне дјелатности, јавне услуге и потрошачко право, Зборник радова : Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Караникић Мирић, М., Објективна одговорност за штету, Београд, 2013.
 • Караникић Мирић, М., Усклађеност српског потрошачког права са Директивом 99/44/ЕЗ о продаји робе широке потрошње и пратећим гаранцијама, Зборник радова Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књ. 1, Београд, 2011.
 • Лазаревић, Н., Студија потрошачке политике у Србији: ка европском нивоу заштите потрошача, Београд, 2013.
 • Мораит, Б., Облигационо право, Бања Лука, 2010.
 • Мораит, Б., Уговори у Закону о заштити потрошача, Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, бр. XXVII-XXVIII/2006.
 • Павловић, З., Дакић, М., Карактеристике нормативног уређења услуге даљинског грејања у Републици Србији у односу на настанак, промену и престанак права и обавеза из уговора о продаји топлотне енергије и заштиту права крајњег купца, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Перовић, С., Облигационо право, књига прва, Београд, 1990.
 • Петрић, С., Уговор о потрошачком кредиту, Зборник радова: Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, бр. 4/2006.
 • Пилиповић, Д., Уговорна одговорност за нематеријалну штету, Бања Лука, 2014.
 • Протић, Д., Здравковић Михајлов, М., Николић, З., Изазови заштите потрошача у области комуналних услуга у оквиру процеса европских интеграција – Србија, Београд, 2016.
 • Радбрух, Г., Филозофија права (превела Д. Гутеша), Београд, 2006.
 • Радишић, Ј., Облигационо право, општи део, Београд, 2004.
 • Тот, И., Што је то уговор о услугама (у хрватском праву)?, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.